Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

logo

 

Studie revitalizace Husova náměstí

Jedním z projektů, který se nachází v aktuálním zásobníku projektů města Rakovník je studie revitalizace Husova náměstí.

Vymezení řešeného území
Řešené území zahrnuje celou plochu Husova náměstí vč. probíhajících komunikací a vjezdu do prostoru náměstí, náměstí Jana Žižky (prostor od Husova náměstí až k Pražské bráně), východní část ulice Martinovského a jižní část ulice V Hradbách (prostor kolem Gymnázia Zikmunda Wintera).

Dlouhodobým záměrem je komplexní vyřešení veřejného prostoru náměstí jako celku, po stránce estetické, provozně-funkční a dopravní a vytvořit tak atraktivní prostředí v centru města pro místní obyvatele i návštěvníky.

Zpracování studie prostoru náměstí a navazujících prostor městského parteru vyplynulo z potřeby koordinovaně řešit jednotlivé opravy a stavební úpravy dílčích částí historického jádra města.

V blízké budoucnosti bude v prostoru náměstí nutno vyměnit značnou část jednotné kanalizace a doplnit či zrekonstruovat další inženýrské sítě, které se nacházejí na konci své životnosti. Připravuje se oprava a dostavba objektu č.p. 167 a 168 na rohu Husova a Žižkova náměstí, včetně úpravy parteru nástupní plochy.

Urbanistické a architektonické řešení stavby
Celková koncepce nového řešení Husova náměstí a navazujících ploch náměstí sleduje následující hlavní cíle:

o přehlednost a optická provázanost veřejné plochy náměstí,

o výrazové sjednocení prostoru náměstí jako komplexního celku i pri zdůraznění specifického pojetí úpravy jeho jednotlivých funkčních zón,

o dobrá průchodnost pro pěší ve všech směrech, bezbariérové řešení pěších tras,

o náměstí má naplňovat požadavky celého spektra obyvatel; dává možnost pro komunikaci a interakci dospělých i prostor pro odpočinek a dětské hry.

Funkce veřejného prostoru náměstí vycházejí z jeho tradičního i stávajícího využití a současných požadavků života města. Slouží jako prostranství pro občanské, kulturní a společenské aktivity, respektuje významné provozní trasy chodců i dopravy a vytváří atraktivní prostředí v samém jádru města. Náměstí plní svoji shromažďovací funkci, umožňuje pořádání výročních trhů a městských slavností, příležitostných výstav a jiných kulturních akcí. Procházející komunikace zastávají obslužnou funkci města s možností parkování. Travnaté plochy a částečně zpevněné plochy ve střední části náměstí, zejména akcentované klidové zóny při obou koncích Husova náměstí a ve středu náměstí při ústí Poštovní ulice poskytují prostor pro relaxaci a dětské hry.

V příčném směru je členěno symetricky: široký chodník při hraně zástavby; vozidlová komunikace š. 6 m; šikmá parkovací stání pod úhlem 30°; obslužný chodník; pás zeleně s listnatými stromy; centrální korzo; pás zeleně s listnatými stromy; obslužný chodník; parkovací stání pod úhlem 30°; vozidlová komunikace š. 6 m; široký chodník při hraně zástavby.

V podélném směru je plocha Husova náměstí o délce cca. 360 m členěna na jednotlivé funkční zóny. Typická část vychází z výše uvedeného příčného členění, v klíčových místech je však navržené řešení přizpůsobeno své funkci:

- klidová zóna v západní části Husova náměstí. Obdélná plocha zahrnující centrální korzo a oba pásy zeleně bude řešena jako klidová zóna pro posezení a relaxaci,

- čtvercová plocha před budovou radnice. Dlážděná plocha s centrálním čtvercem je určena především k plnění zejména funkce shromažďovací. Umožňuje pořádání výročních trhů a městských slavností, příležitostných výstav a jiných kulturních akcí,

- klidová plocha v centrální části náměstí, při ústí Poštovní ul. Směrem do ústí Poštovní ulice se prostor náměstí opticky otevírá – v této části bude vynechán jižní pás zeleně a nahrazen nízkým liniovým prvkem fontány, doplněným lavičkami a dalšími prvky městského mobiliáře. Vytvoří tak v centru náměstí klidovou zónu, sloužící k odpočinku, ale i jako místo setkávání, konání příležitostných výstav a jiných kulturních akcí,

- plocha v okolí Mariánského sloupu je již částečně nově zadlážděna,

- klidová plocha ve východní části Husova náměstí. Obdélná plocha v blízkosti základní školy, zahrnující centrální korzo a oba pásy zeleně, z jižní strany vymezená opěrnou zdí, bude řešena jako klidová zóna pro posezení, relaxaci a dětské hry,

- zpevněná plocha před kostelem sv. Bartoloměje. Obdélná plocha před hlavním průčelím kostela bude zadlážděna. Dojde tak k optickému a provoznímu propojení Husova a Žižkova náměstí s plochou před základní školou, před kostelem a s průchody do parku a směrem k Pražské bráně. Vzhledem k výškovým poměrům budou před průčelím školy provedeny dva schody, které poslouží i k příležitostnému posezení a odpočinku. V dlážděné ploše bude zvýrazněn půdorys základu bývalé historické budovy základní školy a budou ponechány dva vzrostlé duby před průčelím kostela.

Ulice a průchody navazující na plochu Husova náměstí jsou navrženy v kombinaci kamenných dlážděných ploch a zeleně. Za bližší zmínku stojí zejména individuální řešení některých provozně exponovaných částí: 

- průchod od Husova náměstí směrem k Pražské bráně kolem budovy kostela sv. Bartoloměje, Velké zvonice a budovy Muzea T. G. M. bude zachován. Budou zde provedeny opravy průběžné opěrné zdi z kamenného zdiva a historických dlážděných ploch,

- plocha před Gymnáziem Zikmunda Wintra bude provedena nově v rámci plánovaných oprav a dostavby budov č.p. 167 a 168 na rohu Husova a Žižkova náměstí. Je navržena jako plošně zadlážděná s úhlopříčným čtvercovým rastrem, výplň některých čtverců před budovou gymnázia bude ponechána zeleni a sloužit pro nové výsadby listnatých stromů. Vznikne tak pobytový městský prostor opticky propojující Husovo a Žižkovo náměstí s prostorem před Pražskou branou,

- výškově komplikovaná křižovatka vyústění ul. Martinovského do prostoru Žižkova náměstí, před budovou nové jídelny I. ZŠ, bude výškově a tvarově upravena a doplněno pobytovou plochou se zeleným ostrůvkem a stupňovitým amfiteátrem. 

Vzhledem k historickému charakteru řešeného prostoru bude kladen důraz na autentičnost a kvalitní materiálové a řemeslné provedení jednotlivých rešených povrchů a konstrukcí.

Povrch zpevněných ploch náměstí bude proveden z kamene v kombinaci kamenné deskové a kostkové dlažby, v historicky daných plochách doplněné dlažbou z lomového kamene (tzv. kočičí hlavy), kladené do pískového lože na propustné podloží.

Nově upravené plochy budou doplněny vhodnými prvky drobné architektury a městského mobiliáře. Zcela nově bude vyřešeno a provedeno veřejné osvětlení prostoru náměstí, vč. nasvětlení prvků drobné architektury a fasád historických objektů.

Mobiliář a drobná architektura
Stávající prvky drobné architektury (Mariánský sloup, opěrná zídka mezi kostelem sv. Bartoloměje a Velkou zvonicí), budou zachovány a podle potřeby opraveny. Budou doplněny novými prvky, zejména fontánou v centrální části náměstí, opěrnými zídkami a lavicemi ve svažitém terénu.
Prvky městského mobiliáře v rámci rekonstrukce městského parteru budou osazeny kompletně nové.

Sadové úpravy
Stávající listnaté stromy v prostoru náměstí budou z valné části zachovány, v případě nutnosti budou přesazeny. Pouze v prostorech před radnicí a kostelem určených k souvislému zadláždění bude nezbytný počet stromů odstraněn, dle možností a zdravotního stavu jednotlivých stromů přesazen.
Studie v řešeném území navrhuje nové výsadby listnatých stromů, kompozičně doplňujících založené stromořadí v prostoru Husova náměstí a dále před budovou Gymnázia Zikmunda Wintra.

Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení prostoru Husova náměstí i navazujících prostor bude řešeno nově, vč. nasvětlení prvků drobné architektury a fasád historických objektů.
Svítidla VO v rámci rekonstrukce budou osazeny kompletně nové – v prostoru Husova náměstí uliční svítidla s nepřímým rozptylným osvětlením na sloupech vysokých 7 - 8 m, v přilehlých prostorech sadová svítidla vhodná pro historické prostory na sloupech vysokých 4 - 5 m.

 

Celková plocha rešeného území 25.955 m2.


 

Detaily projektu je možné si prohlédnout zde.

Vizualizace je možné stáhnout zde (soubor .rar).