Město Rakovník
MěstoRakovník

Cyklostezka

 

 

Cyklostezka Rakovník - Pavlíkov

 

V prosinci 2014 byla slavnostně otevřena Cyklostezka Rakovník – Pavlíkov. Projekt byl realizován Středočeským krajem a Město Rakovník bylo jeho partnerem. Celkové způsobilé náklady projektu byly 9 538 436 Kč, z toho 8 107 670,60 Kč tvořila dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy.

Cyklisté dosud neměli jinou možnost jak se dostat z Rakovníka do Pavlíkova, než využít lesní cesty vedoucí údolím Jalového potoka, která však byla v nepříznivých klimatických podmínkách (podmáčené cesty, nerovnost terénu, apod.) nesjízdná, a dále pokračovat na vytížené komunikaci II/233. Nová cyklostezka vede po původní lesní cestě (v lesním úseku použit kalený štěrk) a po výjezdu z lesa dále pokračuje asfaltová stezka do Pavlíkova. Cyklostezka navazuje na bezpečnou silnici III/2331. Vytvořil se tím cyklistický okruh v bezprostředním okolí Rakovníka, což umožní zřízení nové, velice atraktivní cyklotrasy propojující Rakovník s hradem Krakovcem.

Nová cyklostezka v délce 4,3 km plní především turisticko-rekreační funkci na trase Rakovník – Pavlíkov.

Realizátorem stavby byla společnost Herkul, a.s. Technický dozor investora prováděla společnost RotaGroup, s.r.o., zastoupená Ing. Tunklem.

Stavba byla zahájena dne 25. 6. 2014. Nejprve byly pokáceny stromy a náletové dřeviny. Byla provedena kompletní skrývka ornice až na zemní pláň, odstraněn přebytečný materiál až do stávající komunikace, zavážení podkladní vrstvou – kamenivo, štěrkodrť, sanace problémových míst a hutnění zavezených vrstev.

V závěru byl proveden úklid krajnic cyklostezky a přiléhajících ploch zasažených stavbou, aby finální stav umožňoval bezproblémovou údržbu travního porostu.

Byl vyroben a instalován mobiliář. Na začátku a na konci cyklostezky byly instalovány informační tabule s mapou a turistickými cíli. Asi uprostřed cyklostezky (v lesní části) byl instalován odpočinkový set stolu s lavičkami.

Všechny stavební práce byly dokončeny a stavba byla dne 9. 12. 2014 předána. Kolaudační souhlas byl vydán 11. 12. 2014.

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení