Město Rakovník
MěstoRakovník

Cyklostezka

 

 

Cyklostezka Rakovník - Pavlíkov

 

V prosinci 2014 byla slavnostně otevřena Cyklostezka Rakovník – Pavlíkov. Projekt byl realizován Středočeským krajem a Město Rakovník bylo jeho partnerem. Celkové způsobilé náklady projektu byly 9 538 436 Kč, z toho 8 107 670,60 Kč tvořila dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy.

Cyklisté dosud neměli jinou možnost jak se dostat z Rakovníka do Pavlíkova, než využít lesní cesty vedoucí údolím Jalového potoka, která však byla v nepříznivých klimatických podmínkách (podmáčené cesty, nerovnost terénu, apod.) nesjízdná, a dále pokračovat na vytížené komunikaci II/233. Nová cyklostezka vede po původní lesní cestě (v lesním úseku použit kalený štěrk) a po výjezdu z lesa dále pokračuje asfaltová stezka do Pavlíkova. Cyklostezka navazuje na bezpečnou silnici III/2331. Vytvořil se tím cyklistický okruh v bezprostředním okolí Rakovníka, což umožní zřízení nové, velice atraktivní cyklotrasy propojující Rakovník s hradem Krakovcem.

Nová cyklostezka v délce 4,3 km plní především turisticko-rekreační funkci na trase Rakovník – Pavlíkov.

Realizátorem stavby byla společnost Herkul, a.s. Technický dozor investora prováděla společnost RotaGroup, s.r.o., zastoupená Ing. Tunklem.

Stavba byla zahájena dne 25. 6. 2014. Nejprve byly pokáceny stromy a náletové dřeviny. Byla provedena kompletní skrývka ornice až na zemní pláň, odstraněn přebytečný materiál až do stávající komunikace, zavážení podkladní vrstvou – kamenivo, štěrkodrť, sanace problémových míst a hutnění zavezených vrstev.

V závěru byl proveden úklid krajnic cyklostezky a přiléhajících ploch zasažených stavbou, aby finální stav umožňoval bezproblémovou údržbu travního porostu.

Byl vyroben a instalován mobiliář. Na začátku a na konci cyklostezky byly instalovány informační tabule s mapou a turistickými cíli. Asi uprostřed cyklostezky (v lesní části) byl instalován odpočinkový set stolu s lavičkami.

Všechny stavební práce byly dokončeny a stavba byla dne 9. 12. 2014 předána. Kolaudační souhlas byl vydán 11. 12. 2014.

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení