Město Rakovník
MěstoRakovník

Dotace rok 2018 až 2021

2018

Vybudování odborných učeben 2. ZŠ Rakovník

Předmětem projektu bylo vybudování odborných učeben v nové budově 2. ZŠ Rakovník v Nádražní ulici. Díky němu vznikly v podkrovní části budovy učebny fyziky, zeměpisu a ICT učebna. Učebny chemie, přírodopisu, matematiky a tři učebny cizích jazyků byly vybaveny interaktivními tabulemi. Do všech odborných učeben byl zajištěn bezbariérový přístup prostřednictví schodolezu. V podkroví školy bylo vybudováno bezbariérové WC. Důraz byl kladen na konektivitu a využití moderních technologií ve výuce. Z IROP na tuto akci město obdrželo dotaci 19,838 mil. Kč z investovaných více než 22 mil. Kč.

Modernizace odborných učeben a zajištění bezbariérovosti 3. ZŠ Rakovník

Projektem s obdobným zaměřením byla modernizace čtyř odborných učeben 3. ZŠ Rakovník. Projektem vznikly moderní specializované učebny fyziky, přírodopisu, odborná velká učebna ICT a malá odborná počítačová učebna včetně zázemí. Součástí projektu bylo zajištění bezbariérovosti celého komplexu základní školy včetně toalet, kterou zajistila přístavba dvou bezbariérových výtahů a šikmé schodišťové plošiny. I zde byl kladen důraz na konektivitu a využití moderních technologií ve výuce. Z IROP na tuto akci město obdrželo dotaci 15,207 mil. Kč z investovaných téměř 17 mil. Kč.

2019

V roce 2019 probíhala fyzická realizace projektů započatých v předchozích letech. Výše uvedené dotace byly průběžně propláceny. Nové dotační tituly nebyly vzhledem k blížícímu se konci programového období téměř vypisovány.

2020

Výměna výplní otvorů 2. ZŠ Rakovník – východní fasáda přístavby

Ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) prostřednictvím MAS Rakovnicko o.p.s. město získalo dotaci ve výši 160 000 Kč. Vyměněny byly všechny okenní otvory na východní straně nové budovy 2. ZŠ Rakovník v Nádražní ulici s cílem snížit spotřebu energií a zajistit větší ochranu vnitřního prostředí před hlukem z exteriéru. Hodnota investice byla 746 tis. Kč.

Výměna oken Sokolovny Rakovník – závěrečná etapa

V roce 2020 obdrželo město dotaci od Středočeského kraje (Program 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na obnovu památek určených ke společenskému využití) ve výši 241 167 Kč. Hodnota investice, která byla realizována až v roce následujícím, potom činila 413 tis. Kč. V rámci projektu byla provedena repase kruhových oken v horní části východního a západního štítu objektu. Dále bylo vyměněno 15 dalších oken včetně klempířských a dalších souvisejících prací. Projekt tak navázal na akci z roku 2012, kdy výměna oken této národní kulturní památky (taktéž za přispění Středočeského kraje) započala.

MKDS

Realizací projektu došlo k rozšíření městského kamerového dopravního systému (MKDS) o 4 kamerové body na Sokolovně v Rakovníku. Cílem byl monitoring strategických prostor okolí národní kulturní památky - objektu Sokolovny v Rakovníku a tím i zvýšení bezpečnosti místních obyvatel i ochraně jejich majetku. Dvě kamery jsou umístěny v severní části budovy směrem do ulice Tyršova a další dvě kamery na jižní části budovy směrem do hřiště Sokolovny v Rakovníku. Celkem projekt vyšel na 451 tis. Kč, z toho dorazila dotace 350 tis. Kč. Dotaci poskytlo Ministerstvo vnitra ČR prostřednictví programu Podpora prevence kriminality.

2021

Regenerace sídliště Zátiší v Rakovníku – I. etapa

Ze Státního fondu podpory investic (SFPI), programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích, město získalo dotaci 6 mil. Kč na regeneraci sídliště v lokalitě Zátiší podél ulice Průběžná. Cílem byla regenerace zpevněných ploch i nezpevněných ploch včetně zeleně, vybudování chodníků, parkovacích stání, nového veřejného osvětlení i mobiliáře pro zvýšení kvality života a bezpečnosti místních obyvatel. Náklady na regeneraci této části sídliště se vyšplhaly na 13,729 mil. Kč.

Obnova místních komunikací ul. Malinovského, Rubínova, Rejčkova a Burianova

Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+ poskytlo městu dotaci ve výši 4 586 096 Kč. V rámci projektu za 16,4 mil. Kč. byla provedena komplexní rekonstrukce čtyř místních komunikací (ul. Malinovského, Rubínova, Rejčkova a Burianova) v celkové délce 844m. V lokalitě je vysoká intenzita těžké dopravy a tak byla narušena konstrukce vozovky i podloží. Dalším problémem bylo opakované zaplavování vodami přitékajícími z městské části Zátiší. Projekt byl zpracován v souladu se Studií odvodnění území Rakovník – Zátiší. Proto město přistoupilo ke komplexní regeneraci této lokality, aby vyřešilo jak problém hospodaření s dešťovou vodou, tak i komplexní rekonstrukci zpevněných ploch ve vybrané lokalitě. Projekt byl tedy fyzicky, finančně i dotačně rozdělen na dvě části. Na část obnovy místních komunikací a část hospodaření s dešťovou vodou. Město Rakovník má na část upravující retenci dešťových vod přislíbenu dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Akce je pojmenována Hospodaření s dešťovou vodou v lokalitě Plzeňská a Malinovského Rakovník a po proplacení dotace zde bude taktéž podrobněji popsána.

aaa

Projekt

Městská knihovna Rakovník - vybavení

je spolufinancován Evropskou unií

Obrázek vybaveníHlavním cílem projektu je vybavení Městské knihovny Rakovník mobiliářem, která se tak stane multifunkčním prostorem, vybaveným novými technologiemi, dostupným všem obyvatelům a bude sloužit jako přirozené centrum komunity a občanské vzdělanosti.

Město Rakovník v srpnu 2022 podalo žádost o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 do výzvy zaměřené na vzdělávání infrastrukturu, konkrétně knihovny. Tato žádost byla úspěšně vyhodnocena a městu byla přislíbena na projekt s názvem „Městská knihovna Rakovník – vybavení“ částka 5,989 mil. Kč. Z této částky bude financováno vybavení prostor knihovny mobiliářem. Mobiliář bude do objektu instalován po dokončení stavebních prací na začátku roku 2023 a celkem vyjde na 11,5 mil. Kč.

 

Logo knihovna

Projekt

Městská knihovna Rakovník

je spolufinancován Evropskou unií

Obr MK 2Hlavním cílem projektu je vybudování moderní multifunkční knihovny sloužící jako přirozené centrum komunity a občanské vybavenosti.

Město Rakovník v srpnu 2022 podalo žádost o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 na výstavbu městské knihovny. Tato žádost byla úspěšně vyhodnocena a městu byla přislíbena na projekt s názvem „Městská knihovna Rakovník “ částka v maximální možné výši, a to 68 mil. Kč. Z této částky budou financovány stavební práce na budově víceúčelového společenského a studijního centra, jehož srdcem je městská knihovna pro děti a dospělé. Stavební práce na objektu budou dokončeny na začátku roku 2023 a jejich hodnota vč. související výdajů je téměř 117 mil. Kč. Objekt bude kompletně vybaven vnitřním mobiliářem, na který město také dostalo přislíbenu dotaci z IROP. Před budovou vzniká nové prostranství s venkovním mobiliářem a výsadbou.

 

Výsadba stromů 

SFŽP poskytl prostřednictvím Národního programu Životní prostředí podporu na výsadbu 39 ks listnatých stromů v lokalitách města ve výši 201.133 Kč. Jednalo se o 32 ks stromů v ulici Plzeňská, 4 stromy v ulici Okružní a 3 stromy v ulici Vaněčkova včetně 3 leté následné péče. Celková cena projektu činila 389 866 Kč vč. DPH. Následně město ještě obdrželo ze Středočeského fondu na podporu výsadby stromů finanční prostředky ve výši 58 500 Kč.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení