Město Rakovník
MěstoRakovník

Dotace rok 2014 až 2017

2014

RPS – Rakovník, Klicperova – jedna etapa

Z programu Podpora regenerace panelových sídlišť vypisovaného MMR ČR město Rakovník obdrželo dotaci v maximální možné výši  4 000 000 Kč na regeneraci prostoru vnitrobloku sídliště v centru města.  Díky projektu za 12,2 mil. Kč došlo k vybudování nových parkovacích míst, odpočinkových ploch, herních prvků a mobiliáře a výsadbě zeleně.

Projekt navázal na regeneraci panelového sídliště ve vnitrobloku Čs. legií s obdobným zaměřením. Zde město v roce 2013 obdrželo také dotaci 4 mil. Kč. Celkové náklady se vyšplhaly na 7,96 mil. Kč.

2015

Autobusové zastávky Lišanská, Plzeňská – Rakovník

Ze Státního fondu dopravní infrastruktury město obdrželo dotaci 2 380 488 Kč pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, zlepšení dostupnosti a atraktivity veřejné hromadné dopravy včetně zpřístupnění veřejné hromadné dopravy osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. V projektu došlo k vybudování nové autobusové zastávky v ulici Lišanská, rekonstrukci dvou nevyhovujících zastávek na ulici Plzeňská, vybudování nových úseků chodníků, vyznačení nového přechodu pro chodce a úpravě osvětlení. Všechny tyto opatření pomohly k naplnění dílčích cílů projektu - zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Celkové náklady akce se vyšplhaly na 3,4 mil.Kč.

Oprava mostu M-30 na Šamotce

Z dotačního titulu Obnova místních komunikací po povodních v červnu 2013 poskytovaného Ministerstvem dopravy došlo k obnově mostu na Šamotce, město na projekt v hodnotě 4 mil. Kč obdrželo dotaci 3 394 265 Kč. Kompletní rekonstrukcí byl vyřešen dlouhodobý problém s dopravní obslužností lokality Šamotka, kam byl doposud kvůli nevyhovujícímu stavu mostu zakázán vjezd vozidlům nad 3,5 t.

RPS – Rakovník, sídliště Bendovka – první etapa

Z programu Podpora regenerace panelových sídlišť vypisovaného MMR ČR město Rakovník obdrželo opětovně dotaci 4 mil. Kč na regeneraci prostor sídliště v našem městě. Vzhledem k rozloze a náročnosti prací byl projekt regenerace sídliště rozdělen na více etap. Celkové náklady první etapy regenerace se vyšplhaly na 9,35 mil. Kč a došlo k vybudování nových parkovacích míst, odpočinkových ploch, herních prvků a mobiliáře a výsadbě zeleně.

Rakovník- Kamerový bod "Vysoká ulice"

Z programu Podpora prevence kriminality vypisovaného Ministerstvem vnitra ČR město obdrželo dotaci 135 000 Kč. Díky ní byl městský kamerový dopravní systém v roce 2015 rozšířen o další kamerový bod s dvěma kamerami ve Vysoké ulici. Důvodem pro pořízení nového kamerového bodu ve Vysoké ulici bylo snížit trestnou činnost a vandalismus v historickém centru města, zvýšit pocit bezpečí občanů a zefektivnit monitoring veřejného prostranství začleněním další strategické ulice v těsné blízkosti Husova náměstí. Celkové náklady na pořízení kamer byly 150 000 Kč.

2016

Navýšení kapacity sběrného dvora Rakovník

V roce 2016 město podalo žádost o poskytnutí dotace z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 poskytovaného Ministerstvem životního prostředí na navýšení kapacity sběrného dvora. V roce 2017 potom obdrželo dotaci 5,404 mil. Kč, z celkové investice 9,45 mil. Kč. Předmětem projektu byla rekonstrukce, modernizace a navýšení kapacity současného sběrného dvora v městě Rakovník. Stavební vybavení původního sběrného dvora bylo již nevyhovující z důvodu docházející životnosti, nedostatečné kapacity a nevyhovujícím bezpečnostním standardům.

RPS – Rakovník, sídliště Bendovka – závěrečná etapa

Z programu Podpora regenerace panelových sídlišť vypisovaného MMR ČR město Rakovník obdrželo opětovně dotaci 4 mil. Kč na regeneraci prostor sídliště. Regenerace sídliště byla rozdělena na dvě etapy. Regenerace první části sídliště, která byla taktéž dotačně podpořena, proběhla v roce 2015. Celkové náklady druhé, závěrečné etapy regenerace se vyšplhaly na 9,44 mil. Kč a došlo k vybudování nových parkovacích stání, odpočinkových ploch, herních prvků, mobiliáře a výsadbě zeleně.

2017

Snížení energetické náročnosti budovy odboru dopravy, Nádražní 102, Rakovník

V roce 2016 město podalo žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 na zateplení budovy odboru dopravy MěÚ Rakovník. Dotace ve výši 1,577 mil. Kč byla městu přiznána v roce 2017. Celkové náklady na realizaci projektu, jež zahrnoval zateplení obvodových i střešních konstrukcí a výměnu výplní otvorů (okna, dveře) a jehož cílem bylo snížení spotřeby energie v budově, byly 3,944 mil. Kč.

Snížení energetické náročnosti Městského plaveckého bazénu v Rakovníku

Další úspěšnou žádostí byla žádost o poskytnutí dotace na rekonstrukci Městského plaveckého bazénu. Tato žádost z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 byla určena na zajištění energetické úspornosti budovy. V rámci přislíbené podpory 12,43 mil. Kč byly zatepleny obvodové konstrukce, realizována nová střešní konstrukce, vyměněny výplně otvorů, instalována nová vzduchotechnika, kogenerační jednotky a teplená čerpadla. Celkem vyšel projekt rekonstrukce plaveckého bazénu v nový moderní aquapark na 205 mil. Kč. Samotná realizace tohoto projektu se protáhla až do roku 2021, kdy byla dotace kompletně proplacena.

Páteřní cyklostezka městem Rakovník

Projektem spolufinancovaným z Integrovaného regionálního operačního programu bylo vybudování nové cyklostezky podél Rakovnického potoka. Tento projekt významně přispěl ke zvýšení bezpečnosti cyklistů i chodců a plynulosti dopravy. Mimo 1,8 km dlouhé cyklostezky bylo vybudováno i nové osvětlení, osazen mobiliář a informační tabule. Projekt vyšel celkem na 9 mil. Kč, z toho dotace činila 8,097 mil. Kč.

Územní plán Rakovník

Na vypracování územního plánu města Rakovník, jakožto základního a závazného právního předpisu na úseku územního plánování, se podařilo získat dotaci z IROP ve výši 682 585,- z celkových 936 tis. Kč.

Rozšíření kapacit a rozvoj sociálních služeb Pečovatelské služby Rakovník

Cílem projektu bylo vybudování odpočinkové a relaxační zóny pro uživatele registrovaných sociálních služeb Pečovatelské služby Rakovník poskytovaných ambulantní formou v budově Pečovatelské služby Rakovník na Wintrově náměstí. V souvislosti s vybudováním této infrastruktury pro poskytování výše uvedených služeb došlo k navýšení kapacity centra denních služeb. Na tento projekt město obdrželo dotaci ve výši 1,825 mil. Kč z celkových nákladů ve výši 2,5 mil. Kč. Akce byla taktéž spolufinancována z IROP.

Rekonstrukce hřiště pro pozemní hokej SK Rakovník

Projekt se zabýval rekonstrukcí povrchu hřiště na pozemní hokej a byl spolufinancován s využitím dotace z rozpočtu Středočeského kraje z kapitoly 08 – regionální rozvoj. Byla odstraněna stávající umělá tráva, vyměněna pryžová podložka a položen nový travní koberec na celou plochu hřiště. Povrch hřiště nyní splňuje veškeré parametry a normy pro pořádání národních i mezinárodních soutěží. Město obdrželo v roce 2017 dotaci ve výši 5 mil. Kč z celkově investovaných 7,13 mil. Kč.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení