Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dotazy od občanů

Stránka

Sídliště ulice Spalova nebylo nejméně 2 roky čistěno. Dočkáme se letos?

Dobrý den. Sídliště Spalova by mělo být uklízeno pravidelně. Obvykle se provádí úklid travnatých ploch i úklid komunikací. Firma Arborea, se kterou město spolupracuje, zpravidla vyhrabává veškeré travnaté plochy a Údržba městských komunikací provádí blokové čistění. Zcela pravidelně sídliště navštěvují metaři. Děkujeme Vám za Váš podnět, který bude neprodleně prověřen a zjištěné nedostatky budou v nejbližší době napraveny.

Jan Švácha

 

Dobrý den, máme syna,kerému budou koncem 03/2011 2 roky a hledáme pro něj umístění v jeslích či v předškolním zařízení.Jelikož v naší obci(Nesuchyně) není již místo ve školce a podobná situace panuje i v okolních obcím obracíme se proto na Vás, zdy by byla možnost umístít našeho syna do Vašeho zařízení. Předem děkuji za odpověď Kinter Tomáš

Dobrý den. O umístění do některého z městských předškolních zařízení lze samozřejmě požádat. Zápisy do MŠ Průběžná, MŠKlicperova, 1. MŠ V Hradbách, MŠ Šamotka, MŠ Vinohrady a MŠ V Parkubudou probíhat 21. 3. 2011. Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímuvzdělávání stanovuje a o přijetí dítěte rozhoduje ředitelka MŠ.Rakovnické MŠ navštěvují i děti z okolních obcí okresu. Vaše dítě však věkem spadá spíše do jeselského zařízení. Na možnost jeho umístění v městských jeslích se informujte na telefonním čísle 313 512 606 nebo na emailové adrese murako.jesle@cmail.cz.

Jan Švácha

Dobrý den, chtěla bych se informovat, zda je poplatek za pejska vázán na trvalé bydliště. Bydlíme v Rakovníku, ale trvalé bydliště máme ještě u rodičů, kde se nezdržujeme. Můžeme poplatek za psa zaplatit v Rakovníku, nebo je nutné jej hradit v místě, kde má jeden z nás trvalé bydliště? S pozdravem Bélaiová
Přihlášení a poplatek za psa
Místní poplatek ze psů upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který v sobě obsahuje prvky daňového právního vztahu, a proto (přestože je užíván termín poplatek) je to místní daň. Při řízení ve věcech tohoto poplatku platí i zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.
Poplatek je zaveden vyhláškou zastupitelstva města, přičemž zákonný rámec musí být vždy dodržen. Obci je však dána možnost upravit podrobnosti poplatku; podle své místní situace, zvyku, účelu apod..
Město Rakovník zavedlo a upravilo poplatek ze psů Obecně závaznou vyhláškou o místních poplatcích. Faktickou správu poplatku pak vykonává v režimu daňového řízení ekonomický odbor, oddělení místních poplatků a vymáhání.
Vzhledem k tomu, že občané nemají kompletní informace o placení poplatku, odpovíme na nejčastější otázky, s nimiž se na nás obracejí.
Na koho se vztahuje povinnost psa přihlásit?
Poplatníkem místního poplatku ze psů je držitel psa, kterým může být osoba, která jej vlastní, ale i osoba, která se k němu chová a nakládá s ním, jako by jej vlastnila. Pro určení místní příslušnosti k vyměření poplatku ze psů není rozhodující, kde držitel psa „pobývá“ nebo kde je pes chován, ale skutečnost, kde má držitel psa trvalý pobyt nebo sídlo. Poplatek ze psů je tedy vázán na trvalé bydliště jeho držitele. V Rakovníku je to občan, který má na území města trvalé bydliště, případně právnická osoba, která má zde sídlo. Psa musí přihlásit i v případě, že se s ním převážnou část roku zdržuje mimo trvalé bydliště (na chalupě apod.). Každý přihlášený pes obdrží evidenční známku, která je nepřenosná na jiného psa a je vratná při odhlášení psa z evidence. Je nutné přihlásit i psa, jenž poplatku nepodléhá.
Jaká je lhůta pro přihlášení psa?
Lhůta pro přihlášení psa je do 30 dnů od vzniku své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího.
Co potřebuji k přihlášení?
Pro přihlášení psa stačí vyplnit registrační kartu – ohlášení k místnímu poplatku a vlastnoručně podepsat. V případě zastoupení je nutná plná moc a platný občanský průkaz. Při uplatnění sazby pro důchodce je navíc třeba předložit potvrzení o přiznání důchodu. Při nárokování dalších úlev a osvobození od poplatku (např. u psa převzatého z útulku, při těžkém zdravotním postižení držitele psa) je třeba doložit i některé další doklady.
Za jak starého psa se tedy poplatek platí:
Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc.
Kolik se platí za psa v Rakovníku?
Roční sazba poplatku je 360,- Kč za prvního psa chovaného v rodinném domě; 800,- Kč v ostatních obytných domech; 180,- Kč v části města označené jako samota; 180,- Kč platí poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu (jestliže je jediným zdrojem příjmu) anebo poživatel sirotčího důchodu; 180,- Kč za psa určeného k hlídání nebytových objektů; 180,- Kč za psa se služebním výcvikem nebo za lovecky upotřebitelného psa člena mysliveckého sdružení. Za druhého a každého dalšího psa se sazba poplatku navyšuje o 50% původního poplatku.
Kdy se poplatek platí?
Pokud poplatek nečiní více než 900,- Kč ročně je splatný nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku. Je-li poplatek vyšší než 900,- Kč ročně, je splatný ve dvou stejných splátkách vždy do 30.4 příslušného kalendářního roku, nejpozději však do 31. 8. kalendářního roku.
Jsou výjimky, kdy se poplatek platit nemusí?
V Rakovníku je od poplatku osvobozen držitel psa, kterým je osoba uvedená v zákonu ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (např. osoba nevidomá, bezmocná, dále osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P - zvlášť těžce postižená, osoba, která převzala psa z útulku, který je umístěn na katastrálním území města Rakovníka – zde trvá osvobození po dobu 1 roku od převzetí), Policie ČR a Městská policie, pokud mají příslušné osvědčení o výcviku.
Je nutné, aby měl pes evidenční známku?
Na veřejnosti musí být pes opatřen evidenční známkou, a to i v případě, že má mikročip. Slouží to jednak při kontrole a v mnoha případech je to i prostředek k tomu, že je zaběhnutý pes snáze identifikovatelný. Někdy dokonce dříve, než pomocí mikročipu.
Co dělat v případě, že pes stářím nebo nehodou uhyne?
Vznik a zánik poplatkové povinnosti a další změny rozhodné pro evidenci a výši poplatku je nutné vždy oznámit správci poplatku, a to do 30 dnů ode dne, kdy daná skutečnost nastala. Pokud pes již nežije (úhyn je nejlépe prokázat potvrzením od veterinárního lékaře), pokud byl předán jinému držiteli, případně změnil-li držitel trvalý pobyt mimo území města Rakovníka, je nutné psa ve výše stanovené lhůtě odhlásit, vrátit evidenční známku a ukončit tak platební povinnost. V případě, že pes není řádně odhlášen, poplatková povinnost nadále trvá. OE
Dobrý den,chtěl bych upozornit na rozbitý basketbalový koš na sídlišti v Lukách,koš je bliž k potoku. Pravděpodobně jsou utržené sváry,koš je nahnutý a hrozí jeho pád a následně může někoho poranit.Děkuji za uvedeni do odpovidajicího stavu.Pšenička

Děkujeme za váš podnět. Byl předán na správu majetku města. Situace bude napravena v nejbližší době. Švácha

Stránka