Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dotazy od občanů

Stránka

Dobrý den, kdo povolil tu nájezdovou rampu u ČS na náměstí? Je to provizorim nebo to bude hyzdit náměstí trvale?

Dobrý den,

přeposílám Vám vyjádření stavebního úřadu:

Na předmětnou stavbu „Stavební úpravy objektu a přístavba rampy pro bezbariérový přístup“ bylo stavebním úřadem městského úřadu v Rakovníku vydáno rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení.

Součástí spisového materiálu je kromě souhlasných stanovisek dotčených orgánů (zejména HZS, KHS, NIPI apod.) také závazné stanovisko  dotčeného orgánu na úseku státní památkové péče (uvedené práce jsou prováděny na objektu, který se nachází v centru Městské památkové zóny Rakovník), že dle názoru Národního památkového ústavu je z hlediska státní památkové péče umístění rampy pro osoby se sníženou schopností pohybu přípustné (bez stanovení dalších podmínek).Ve svém zdůvodnění doslovně uvádí: Budova se sídlem ČS spořitelny není nemovitou kulturní památkou, ale stojí na území historického jádra města, s režimem stanoveným MPZ, vyhlášenou MK ČR vyhl.č. 476/1992 Sb., ze dne 10.9.1992, o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny. V důsledku provedení navržených stavebních úprav nedojde k vážnému narušení vzhledu a kompozice domovního průčelí, ani dvorní fasády.  Tyto dotčené orgány chrání veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů a stavební úřad v souladu se stavebním zákonem postupuje ve vzájemné součinnosti s těmito dotčenými orgány, t.zn. respektuje jejich vyjádření. Stavební úřad nemůže dle platných právních předpisů nepovolit stavbu z důvodů estetických, ale pouze z důvodů uvedených v zákoně.

Závěrem stavební úřad upozorňuje na vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění, dle které musí stavby občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností umožňovat užívání „osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace“, přičemž u změn dokončených staveb (mezi které patří také přístavba objektu) se vyhláška uplatňuje také. Pokud by tedy nebylo po povolených stavebních úpravách objektu vyřešeno bezproblémové užívání stavby těmito osobami, došlo by k porušení zákona.

Andrea Strnadová, 19.10.2015
Dobrý den,v posledním Raportu (č.40) je na titulní straně fotografie, pod kterou je věta p.starosty "Prostranství Na váze vypadalo jak v 70.letech min.století". Tak bych se chtěl zeptat, zda se někdy také najdou v rozpočtu peníze na opravu části ulice Dukel.hrdinů - odbočka za benzinkou doprava, která pak jednak pokračuje mezi domy čp. 1908-1915 a jednak navazuje na ulici Nad nemocnicí a novou ulici Medovou.Tento úsek ulice totiž vypadá ještě hůře než ze 70.let.Chodníky se snad ani chodníkem nazvat nedají a ulice spíš připomíná tankodrom. Myslím, že zde bydlí více daňových poplatníků než třeba v ulici Bezejmenné (pod ul.Jilskou), která je již krásně opravená i s vjezdy do garáží. Děkuji.

Dobrý den,

o tristním stavu této části ulice Dukelských Hrdinů víme. Do návrhu rozpočtu pro rok 2016 byla zahrnuta položka na přípravu projektu (zpracování projektové dokumentace a zajištění správních rozhodnutí). Pokud se návrh dostane až do orgánů města a jimi bude odsouhlasen, bude tedy projekt v roce 2016 připravován k realizaci. Realizován by pak mohl být v roce 2017 v závislosti na finančních možnostech rozpočtu města. 

Andrea Strnadová, 07.10.2015
Dobrý den chtěla bych se zeptat, jestli v současné době prováděná rekonstrukce části Komenského náměstí a přilehlých ulic bude provedena v celé části Komenského náměstí (od ulice Fibichova po ulici Bradského) nebo jenom v místech, kde byla prováděna rekonstrukce plynovodu a ostatní zbylé části náměstí zůstanou ve stávajícím tavu. Popřípadě prosím o sdělení dalších úprav na Komenského náměstí. Děkuji za odpověď. Miluška Hvězdová

Dobrý den,

v současné době opravdu došlo jen k opravám Komenského náměstí v části, kde probíhaly stavební práce RWE. V tuto chvíli pro zatím není další rekonstrukce v této ulici plánována, jen běžná údržba, pokud bude zapotřebí.

Andrea Strnadová, 24.09.2015
Dobrý den, počítá se někdy s úpravou chodníků v ulici Z.Štěpánka - v té polovině co je MŠ Pastelka. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

v ulici Zd. Štěpánka je plánována rekonstrukce plynovodu a přípojek v roce 2018. Poté bychom opravili vozovku i chodníky - samozřejmě ale vzhledem k rozpočtu, který ten rok bude.

Andrea Strnadová, 23.09.2015
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak dopadlo správní řízení k akci Valea z 26.6.15 (ad. dotaz a odpověď z 2.7.) a proč nebylo možno v době po 24.00 do kdy byla povolena zasáhnout? Děkuji za informaci

Dobrý den,

z důvodu neuposlechnutí výzvy k ukončení produkce ze strany MěP, která na místě zasahovala, a tedy pro překročení doby povolené výjimky z vyhl. města č. 6/2011, k ochraně nočního klidu a regulací hlučných činností, byl v rámci vedeného správního řízení organizátor akce postižen sankcí uloženou ve správním řízení v zákonném limitu. 

Andrea Strnadová, 22.09.2015
dobrý den, chtěla bych upozornit (a poprosit o odstranění?) na padlý strom, který větvemi zasahuje do cesty po městském okruhu kolem Tyršova koupaliště v jeho blízkosti a který by mohl po opadání zbytků listí být nebezpečný především pro cyklisty. Děkuji a přeji hezký den

Dobrý den,

děkujeme za upozornění. Váš podnět jsem předala příslušnému odboru, který to řeší - odbor správy majetku. 

Andrea Strnadová, 21.09.2015
Dobrý den, chtěla bych se zeptat kdy se uskuteční nějaké vítání občánků? Děkuji za odpověď

Dobrý den, 

dle mých informací by se mělo konat 24. září 2015.

Andrea Strnadová, 07.09.2015
Prosím je v Rakovníku bezplatný právník?Jestli ano prosím o kontakt.Děkuji Anrlová

Dobrý den,

bohužel o žádném bezplatném právníkovi tady v Rakovníku nemáme informace. 

Andrea Strnadová, 03.09.2015
Dobrý den, Jak často kontroluje MP dodržování parkovacího pořádku v ulicích, kde jsou parkovací automaty? Např. za posledních 14 dnů jsem 2x procházel Poštovní ulicí, kdy jsem napočítal min. 5 aut bez parkovacího lístku. Nemělo by náplní MP být "v době klidu" pravidelná (klidně několikrát denně, vždyť to mají kousek od služebny) kontrola? Také bych se chtěl optat, jak je možné, že v Trojanově ulici, která je pěší zónou, kde je zákaz stání, permanentně parkují automobily (např. před Minimarketem) na pozemku Města? Děkuji za odpovědi.

Dobrý den,

kontrola režimu " parkování" v centru města a okolních ulicí je průběžně řešena při pochůzce v rajónu č.1 (při rozdělování na kontrolní body) - zejména se zaměřením na dodržování režimu pěší zóny v Trojanově ulici.

Jakékoliv zjištěné protiprávní jednání (včetně špatného parkování ), je možné ihned oznámit na l. 156, kde bude přijato odpovídající opatření a věc řešena.

Andrea Strnadová, 03.09.2015
Dobrý den, bydlím na sídlišti v blízkosti venkovní restaurace Mexiko nedaleko Trojanovy ulice, odkud (taktéž z lodě ze hřiště)již několik let slyšíme její hlučný provoz, po 22. hodině až do rána. Hladina hluku je nadměrná,vyhláška o rušení nočního klidu je porušována stále, volání městské policii je neúčinné. Chci se zeptat, kdy to skončí, abychom se zde opět vyspali? Děkuji.

Dobrý den,

restaurace Mexico bude v dané lokalitě provozována do konce letošního roku, kdy (pokud je nám známo) končí nájemní smlouva. Se zástupkyní majitele objektu vedení projednávalo podmínky budoucího využití s tím, že venkovní provoz by měl být časově omezen.

Andrea Strnadová, 31.08.2015

Stránka