Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dotazy od občanů

Stránka

Dobrý den, je možné nějakým způsobem více zabezpečit přechod u Tyršova koupaliště? Přecházíme tu s dcerou dost často a musím říct, že vzhledem ke skutečnosti, že je přechod mezi dvěma zatáčkami (ve směru do města i z města), je přecházení v tomto místě přímo adrenalinovou záležitostí. Již několikrát se nám stalo, že se že zatáčky vyřítilo vozidlo, které evidentně jelo nepřiměřenou rychlostí a bezpečné bylo pouze 'doběhnutí' na druhou stranu silnice. Policie dost často měří rychlost u židovského hřbitova, možná by stálo za zvážení, přemístit toto stanoviště více směrem z města. Opravdu je přecházení v tomto místě dost o strach. Děkuji Hermanová

Dobrý den,

Městská policie Rakovník nemá možnost měřit rychlost. Měření je záležitostí Policie České republiky. Váš dotaz jsme jim předali a policie přislíbila, že v rámci dohledu nad bezpečností silničního provozu vyšle hlídku i na Vámi uváděné místo v blízkosti Tyršova koupaliště. Vše však pouze v rámci možností, protože rakovnická policie zajišťuje dohled na bezpečnost silničního provozu v rámci celého rakovnického okresu.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 15.08.2016
Dobrý den, chci se zeptat na třídění odpadů. Rozložené kusy nábytku - čalounění, dřevotříska, hobra, plastokovové nožičky. Můžu to dát do popelnice (či kontejneru) když to rozložím že se to tam dobře vejde ? Na sběrném dvoře bych to dal do objemného odpadu, ale toto není zas tak moc objemné a musel bych to tam pro mě obtížně dopravovat. Kam se vozí objemný odpad ze sběrného dvora ? Jako popelnice nebo se s ním dále pracuje ?

Dobrý den,

pokud uložíte objemnější odpad do popelnice nebo kontejneru, porušujete tím obecně závaznou vyhlášku. Pevné desky nábytku a objemnější kusy mohou poškodit sběrný vůz, jeho vyklápěč, vanu a v ní se pohybující lopatu nebo lisovací zařízení, které je umístěno přímo v korbě. Hrozí také vzpříčení tohoto deskového materiálu mezi lisovací zařízení a stěny korby a poškození drahého zařízení. Obecně by objem odpadů ukládaných do nádob u jednotlivých nemovitostí - o objemu 120, 240 a 1100 l - neměl přesáhnout rozměry 20x20x20 cm, aby nehrozila výše uvedené rizika.

Směsný komunální odpad je pouze zbytkovým odpadem po vytřídění a ten se ukládá do popelnic a odváží na skládku. Vytříděný odpad  a objemný odpad jako je dřevo z nábytku se shromažďuje zvlášť, pokud ovšem nemá příměsi v podobě plastů, kováním, skla, čalounění apod., a předává se k dalšímu využití.  Pokud je s příměsí, rovněž se předává na skládku, ale shromažďuje se pouze v přizpůsobených sběrných nádobách v rámci sběrného dvora - velkoobjemových kontejnerech.

Podle vyhlášky je místem k uložení objemného odpadu sběrný dvůr. Uložení je zdarma, občané si zajišťují pouze dopravu. Pokud byste měl zájem i o dopravu, je možné se domluvit s jakýmkoliv dopravcem, ale při ukládání ve sběrném dvoře by občan měl být přítomen. Lze se také domluvit přímo s provozovatelem sběrného dvora, který také dopravuje odpad od občanů na sběrný dvůr, ale zde se musí dohodnout na ceně dopravy.

Odpovědnost za třídění na sběrném dvoře je smluvně dána jeho provozovateli, který uložením odpadu podle jeho pokynů jej přejímá do vlastnictví a plně od tohoto okamžiku odpovídá za to, že  je s odpady nakládáno v souladu s obecně závaznými právními předpisy.  

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 15.08.2016
Dobrý den, jelikož řeším své budoucí bydlení a rád bych zůstal bydlet v Rakovníku mám několik dotazů. Prodává město, případně v horizontu 1-2 let bude prodávat, nějaké parcely k výstavbě rodinných domů? Je možné nějak nabídku městských parcel někde sledovat, případně jakým způsobem probíhá jejich odkup? Děkuji

Dobrý den,

město Rakovník prodávalo a také prodává pozemky určené k zástavbě a další pozemky k zástavbě má připravené ke směnám. O jejich nabídce se dozvíte na úřední desce (i elektronicky zde: uredni-deska-1/), nebo na odboru správy majetku. Nejedná se však o připravené stavební parcely, ale celé pozemky. Pokud by někdo měl zájem o jejich menší podíl, musí parcelu buď odkoupit celou a následně rozdělit, nebo ji koupit s někým.

Město  vlastní ještě další pozemky, na kterých je možno stavět, je nutné si je vyhledat v nahlíženi do katastru nemovitostí a zkonfrontovat s možnostmi, které stanovuje platný územní plán a souběžně si zjistit podmínky zasíťování.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 15.08.2016
Dobrý den, můžete mi prosím sdělit k čemu bude sloužit pozemek p.č. 2211 v katastrálním území Rakovník 739081, dle LV 10001 je v majetku města Rakovník. V pondělí 2.8.2016 do něj natloukli dva geodeti 39 úředních kolíků , kteří mi odmítli cokoliv sdělit, že se mám obrátit na Vás jako na zadavatele. Děkuji za sdělení.

Dobrý den,

geodeti nejsou oprávněni kohokoliv kromě vlastníka informovat. Město uvedenou parcelu nabízí k pachtu, a to buď celou, nebo její části o rozměrech cca 12 x 57 m, za účelem provozování zahrádkářské činnosti.

Záměr pachtu je v současné době zveřejněn na úřední desce.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 15.08.2016
Dobrý den,jak to vypadá s privatizací bytů v Ot.Beníškové?Co bude s nájemníky,kteří byt nebudou chtít odkoupit?Budou se muset vystěhovat?Děkuji za odpověď

Dobrý den,

prodej bytů v ulici Otýlie Beníškové, konkrétně se jedná o byty v domě s č. p. 2532, se připravuje. Pro ty, kteří nebudou mít zájem o koupi bytu, se nic nemění. Nájemní smlouva přechází na nového vlastníka bytu se všemi jejími náležitostmi.

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 11.08.2016
Dobrý den, na webových stránkách města Rakovník, v sekci Zemního plánování je vystaven "Návrh územního plánu města Rakovník - podklad pro společné jednání" zpracovaný společností HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., datovaný Srpen 2015. Dle dostupných informací by společné jednání (veřejné projednání) mělo být někdy na podzim roku 2016. Měl bych dotaz od kdy do kdy bude možné podávat eventuelní námitky proti tomuto novému návrhu ÚP. Děkuji za odpověď.

Dobrý den, 

společné jednání o návrhu územního plánu již proběhlo a lhůta pro stanoviska DO a připomínky občanů již uběhla. Nyní je prováděno vyhodnocování připomínek a stanovisek a s tím související dohodovací řízení.

Návrh vyhodnocení stanovisek a připomínek bude spolu s návrhem ÚP předložen krajskému úřadu ke kontrole souladu s nadřízenou dokumentací. Po prověření budou zpracovateli předány pokyny k úpravě návrhu a teprve po předání upraveného návrhu bude možné oznámit termín konání veřejného projednání a s ním i lhůty pro podání námitek a připomínek. Zatím nejsou jednání ještě ukončena, proto nemohu přesné datum veřejného projednání sdělit. Vše bude včas zveřejněno na úřední desce i v tisku.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

 

Alida Štulajterová, 28.07.2016
Dobrý den, jak je možné, že celou neděli 26.června od rána do večera - hlučné práškovací letadlo shazovalo chemický postřik na řepková pole nad západní hranicí města - přímo nad potokem a cyklostezkou na Senomaty. Chemický postřik se vesele snášel na maminky s dětmi, cykloturisty, chodce, lidi na procházce atd. Jak je navíc možné, že někdo dovolil chemický postřik z letadla na půdu v ochranném pásmu vodního hospodářství, kde jsou studny pro Rakovník. Postřik navíc šel díky větru na celou západní část města. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

leteckou aplikaci přípravků upravuje § 52 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů. Letecká aplikace přípravků je obecně zákonem zakázána a lze ji provést pouze na základě schváleného plánu letecké aplikace a následné žádosti o povolení jednotlivé letecké aplikace, nebo na základě žádosti o povolení mimořádné letecké aplikace. Rozhodnutí o povolení aplikace vyhlásí Ústav (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský) na své úřední desce a úředních deskách obecních úřadů, jejichž územních obvodů se rozhodnutí týká. Obecní úřady následně informují obyvatele o obsahu rozhodnutí způsobem v místě obvyklým.

Pokud v tomto případě došlo ke správnímu deliktu, je k jeho projednání příslušný Ústav, jemuž bude tento podnět Městským úřadem Rakovník, odborem životního prostředí předán.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 11.07.2016
Dobrý den počítá se s rozsiřením dtského hřišt v parku o hrací prvky?Dkuji

Dobrý den,

město v současné době s rozšiřováním hracích prvků na dětském hřišti v parku nepočítá.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 11.07.2016
Dobrý den, jaký je účel příčných prahů na silnici mezi Valeem a Eberspacherem ? Kamioni před nimi stejně nebrzdí, osobáci ve snaze vyhnout se alespoň polovinou auta jedou těsně u chodníku a ohrožují tak chodce. Do toho všude parkující vozy tam kde je zákaz, chodci chodící mimo chodníky, couvající zbloudilí kamioni (bylo by vhodné udělat velkou schématickou mapu všech závodů a zakreslit otočku u slepičárny). Neuvažuje se o rozšíření ulice Pod Letištěm ? (2 kamioni se nevyhnou a ten přijíždějící z města pak musí couvat až do křižovatky.) Panuje zde opravdu dopravní chaos. Děkuji

Dobrý den,

příčné prahy byly v místě instalovány na základě žádosti podniků, které si jejich instalaci uhradily. V této lokalitě dojde v brzké době ke zvýšení počtu parkovacích míst. Co se Vámi zmiňované ulice Pod Letištěm týče, jedná se o účelovou komunikací a město v současné době její rozšíření neplánuje. 

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 11.07.2016
Dobry den, existuje uprava pravidel pro Sberny Dvur v Rakovniku co se tyce četnosti nebo mnozstvi odpadu, ktery mohu ve Sbernem Dvore odevzdat jako soukroma osoba? (napriklad pro bioodpad nebo stavební suť?) Priklad z uplynule soboty - privezl jsem biodpad ze zahrady (vozik za autem), pracovnici Dvora se ptali, jestli prijedu znovu a ze mne jiz znovu nepusti - ze jsou na to pravidla. Tato se mi nepodarilo ani na strankach provozovatele (MP) ani na strankach mesta dohledat. dekuji za odpověď.

Dobrý den,

tuto problematiku řeší Obecně závazná vyhláška města Rakovníka č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Rakovníka - zde: e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah13260_41.pdf&original=OZV_2-519051317-0001.pdf. V této vyhlášce je stanoveno omezení množství pouze pro stavební odpad. 

Pokud tedy odvážíte na sběrný dvůr bioodpad, jeho množství není limitováno.

S pozdravem 

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 22.06.2016

Stránka