Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dotazy od občanů

Stránka

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na zemědělské pozemky, které má město ve vlastnictví. Protože jsou všechny nájemní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou, tak bych chtěl vědět, jak často se vypisuje výběrové řízení na nájemce pozemků. Měl bych o pronájem zájem a nabídl bych i vyšší nájemné. Děkuji

Dobrý den,

zasílám vyjádření z odboru správy majetku: Pokud jsou smlouvy uzavřeny na dobu neurčitou, tak se nový záměr nevypisuje, dokud se smlouva neukončí. Smlouva může být ukončena většinou z důvodu neplacení či nezemědělského využívání pozemků. Často se to však nestává. Pokud platí a orají, tak smlouvy město nechává. U smluv na dobu určitou se záměr vypisuje vždy při uplynutí doby platnosti. V 99 % jsou všechny pozemky vhodné k zemědělskému využití pronajaty či propachtovány. Evidence zemědělských pozemků se dělala od konce roku 2014 do podzimu letošního roku, kdy město většinu nepronajatých pozemků pronajalo. V současné době tedy město nemá žádné další k využití, a ani se neblíží ukončení smluv či nějaká výpověď.

O pronájem jakéhokoliv pozemku může požádat kdokoliv a kdykoliv s nabídkou nájemného a je na rozhodnutí rady města, zda vypoví stávající smlouvu a zveřejní záměr. Je však nutné vzít v potaz, že většina smluv mají roční výpovědní lhůtu až k 1. 10., a to z důvodu zemědělského roku.

Andrea Strnadová, 06.01.2016
Dobrý den.Zajímalo by mě z jakého důvodu bylo fy. VSP Auto rozšířeno parkoviště na 5 míst.Většinou zeje prázdnotou.Přitom v přilehlém sídlišti s 232 byty je zoufalý nedostatek parkovacích míst.Neuvažuje se s rozšířením parkoviště pod "Stalinem" ? Děkuji a jsem s pozdravem Lechner

Dobrý den,

společnost VSP Auto si požádala o povolení zvláštního užívání na 5 parkovacích míst a rada města jim uvedené schválila. Dle mých informací mají navíc na tato místa uzavřenou nájemní smlouvu.

O rozšíření parkoviště „ Pod Stalinem“ se v tuto chvíli neuvažuje.

Andrea Strnadová, 28.12.2015
Dobrý den. V prostoru mezi parkovištěm u Albertu a silnicí je schodiště, které je po setmění téměř ve tmě. Můj otec si tam před pár dny ošklivě zranil ruku, když upadl (je mu 80 let). Plánuje se tam instalace nějaké lampy? Děkuji.

Dobrý den,

Váš podnět jsem předala odboru správy majetku. Ten mne informoval, že po prohlídce daného místa zjistil, že lampa, která osvěcuje schodiště a okolí, je hypermarketu Albert. Jelikož je i pozemek daného hypermarketu, není možné tam v současné době instalovat další lampu. V případě, že byste měla zájem o bližší informace a možnosti, obraťte se prosím na p. Štrougala z odboru správy majetku. 

Andrea Strnadová, 15.12.2015
Dobrý den, zajímalo by mě, zda při plánování nového domova důchodců na Pražské ulici bylo počítáno i s rozšířením parkovacích míst v této lokalitě. Již teď je zde málo parkovacích míst. Děkuji

Dobrý den,

nový domov seniorů je projektem Středočeského kraje kraje, takže v případě požadování podrobných informací byste se musel obrátit přímo na něj. Nicméně je nám známo, že zde bude zajištěno parkování pro lékaře a personál rozšířením parkovací kapacity přímo v objektu bývalého internátu.

 

Andrea Strnadová, 14.12.2015
Dne 30.11. byla schválena nová vyhláška o místních poplatcích a do dneška (11.12.) není zveřejněna. Jaký bude poplatek za odpady v roce 2016? Děkuji, J. Růžek

Dobrý den,

vyhláška visí na úřední desce: uredni-deska-1/obecne-zavazna-vyhlaska-c-8-2015-o-mistnim-poplatku-za-provoz-systemu-shromazdovani-sberu-prepravy-trideni-vyuzivani-a-odstranovani-komunalnich-odpadu-14424.html?kshowback=8 (až po tomto vyhlášení na desce se přesune i do sekce vyhlášky města).

Sazba bude stále 600Kč (viz odkaz).

Andrea Strnadová, 14.12.2015
Dobrý den, rád bych věděl, kdy proběhne další vítání občánků v Rakovníku. Děkuji a přeji hezký den.

Dobrý den,

další vítání občánků v Rakovníku proběhne 3.prosince 2015 (pro děti ve věku 3 měsíce).

Andrea Strnadová, 04.11.2015
Dobrý den, kdo povolil tu nájezdovou rampu u ČS na náměstí? Je to provizorim nebo to bude hyzdit náměstí trvale?

Dobrý den,

přeposílám Vám vyjádření stavebního úřadu:

Na předmětnou stavbu „Stavební úpravy objektu a přístavba rampy pro bezbariérový přístup“ bylo stavebním úřadem městského úřadu v Rakovníku vydáno rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení.

Součástí spisového materiálu je kromě souhlasných stanovisek dotčených orgánů (zejména HZS, KHS, NIPI apod.) také závazné stanovisko  dotčeného orgánu na úseku státní památkové péče (uvedené práce jsou prováděny na objektu, který se nachází v centru Městské památkové zóny Rakovník), že dle názoru Národního památkového ústavu je z hlediska státní památkové péče umístění rampy pro osoby se sníženou schopností pohybu přípustné (bez stanovení dalších podmínek).Ve svém zdůvodnění doslovně uvádí: Budova se sídlem ČS spořitelny není nemovitou kulturní památkou, ale stojí na území historického jádra města, s režimem stanoveným MPZ, vyhlášenou MK ČR vyhl.č. 476/1992 Sb., ze dne 10.9.1992, o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny. V důsledku provedení navržených stavebních úprav nedojde k vážnému narušení vzhledu a kompozice domovního průčelí, ani dvorní fasády.  Tyto dotčené orgány chrání veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů a stavební úřad v souladu se stavebním zákonem postupuje ve vzájemné součinnosti s těmito dotčenými orgány, t.zn. respektuje jejich vyjádření. Stavební úřad nemůže dle platných právních předpisů nepovolit stavbu z důvodů estetických, ale pouze z důvodů uvedených v zákoně.

Závěrem stavební úřad upozorňuje na vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění, dle které musí stavby občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností umožňovat užívání „osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace“, přičemž u změn dokončených staveb (mezi které patří také přístavba objektu) se vyhláška uplatňuje také. Pokud by tedy nebylo po povolených stavebních úpravách objektu vyřešeno bezproblémové užívání stavby těmito osobami, došlo by k porušení zákona.

Andrea Strnadová, 19.10.2015
Dobrý den,v posledním Raportu (č.40) je na titulní straně fotografie, pod kterou je věta p.starosty "Prostranství Na váze vypadalo jak v 70.letech min.století". Tak bych se chtěl zeptat, zda se někdy také najdou v rozpočtu peníze na opravu části ulice Dukel.hrdinů - odbočka za benzinkou doprava, která pak jednak pokračuje mezi domy čp. 1908-1915 a jednak navazuje na ulici Nad nemocnicí a novou ulici Medovou.Tento úsek ulice totiž vypadá ještě hůře než ze 70.let.Chodníky se snad ani chodníkem nazvat nedají a ulice spíš připomíná tankodrom. Myslím, že zde bydlí více daňových poplatníků než třeba v ulici Bezejmenné (pod ul.Jilskou), která je již krásně opravená i s vjezdy do garáží. Děkuji.

Dobrý den,

o tristním stavu této části ulice Dukelských Hrdinů víme. Do návrhu rozpočtu pro rok 2016 byla zahrnuta položka na přípravu projektu (zpracování projektové dokumentace a zajištění správních rozhodnutí). Pokud se návrh dostane až do orgánů města a jimi bude odsouhlasen, bude tedy projekt v roce 2016 připravován k realizaci. Realizován by pak mohl být v roce 2017 v závislosti na finančních možnostech rozpočtu města. 

Andrea Strnadová, 07.10.2015
Dobrý den chtěla bych se zeptat, jestli v současné době prováděná rekonstrukce části Komenského náměstí a přilehlých ulic bude provedena v celé části Komenského náměstí (od ulice Fibichova po ulici Bradského) nebo jenom v místech, kde byla prováděna rekonstrukce plynovodu a ostatní zbylé části náměstí zůstanou ve stávajícím tavu. Popřípadě prosím o sdělení dalších úprav na Komenského náměstí. Děkuji za odpověď. Miluška Hvězdová

Dobrý den,

v současné době opravdu došlo jen k opravám Komenského náměstí v části, kde probíhaly stavební práce RWE. V tuto chvíli pro zatím není další rekonstrukce v této ulici plánována, jen běžná údržba, pokud bude zapotřebí.

Andrea Strnadová, 24.09.2015
Dobrý den, počítá se někdy s úpravou chodníků v ulici Z.Štěpánka - v té polovině co je MŠ Pastelka. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

v ulici Zd. Štěpánka je plánována rekonstrukce plynovodu a přípojek v roce 2018. Poté bychom opravili vozovku i chodníky - samozřejmě ale vzhledem k rozpočtu, který ten rok bude.

Andrea Strnadová, 23.09.2015

Stránka