Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali ...

Radní projednávali ... 1

Vybrané zprávy ze 7. a 8. schůze rady města.

Zahájení zadávacího řízení – most č. 16 a č. 17

Opětovně bylo zahájeno zjednodušené podlimitní řízení na výběr zhotovitele stavby „Rekonstrukce mostů č. 16 a č. 17, Rakovník“.

Zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby mostu č. 17 – Pod Papírnou jsme zahajovali poprvé jako VZMR v roce 2021, kdy cena přijatých nabídek byla dvojnásobně vyšší než předpokládaná hodnota stavby. Zadávací řízení proto rada města zrušila. V následujícím roce bylo zahájeno zjednodušené podlimitní řízení na výběr zhotovitele stavby mostů č. 16 a č. 17. V tomto ZŘ nebyla podaná žádná nabídka. Situace na trhu s ocelí byla v té době nejistá z důvodu extrémního nárůstu cen a dodavatelé mostních staveb neměli o realizaci těchto mostů zájem, proto jsme zadávací řízení v roce 2022 už neopakovali.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky podle aktualizovaných rozpočtů projektantů začátkem roku 2022 dle cenové soustavy 2021 byla 9,0 mil. Kč, aktuálně navýšená dle indexu cen stavebních děl za tři čtvrtletí roku 2022 o 14,1%, činí 10,3 mil. Kč bez DPH. Předpoklad realizace prací je od 1. dubna 2023 do 30. listopadu 2023.

Pro připomenutí:

Rada města přijala usnesení, ve kterém rozhoduje realizovat stavby v pořadí, které stanovily mostní prohlídky. Proto byly do zásobníku investic na rok 2023 zařazeny právě tyto mosty. Zastupitelstvo města schválilo 12. 12. 2022 realizaci mostu č. 16 a 17 v roce 2023. V předstihu tedy byl tedy odsouhlasen administrátor zadávacího řízení Mgr. Ing. Robert Hebký, který pro nás již to původní připravoval, a tak budeme moci již začátkem roku zahájit výběr dodavatele stavby.

Projektovou dokumentaci na Most č. 17 přes Rakovnický potok Pod Papírnou zpracovala projektová kancelář PROJEKT servis spol. s r.o. a na Most č. 16 přes Rakovnický potok u Hradcova mlýna zpracovala projektová kancelář VANER s.r.o. Podkladem pro zpracování projektových dokumentací byly výsledky hlavních mostních prohlídek z roku 2017 zpracovaných společností PONTEX spol. s.r.o. Stavební povolení na tyto stavby jsou v platnosti.

 

Podpora podnikání – Podnikni to!

Rada města rozhodla o spolupráci se společností TJ Group s.r.o, jejímž předmětem je rozvoj ekonomického potenciálu města a regionu, včetně zajištění praktického podnikatelského kurzu pro zájemce.

Smyslem programu Podnikni to! je celoroční podpora podnikatelských projektů i nových nápadů občanů města, a to skrze komunitní i vzdělávací aktivity s přímým zapojením podnikatelů z praxe. Program je městy také často využíván k naplňování dalších strategických cílů a plánů, které si k tématu podnikání v oficiálních materiálech vytyčila. V rámci programu rozbíhají účastníci pod dohledem podnikatele a lektora v jedné́ osobě̌ vlastní projekt, případně rozvíjejí ten stávající, a ověřují si jeho skutečný potenciál v praxi. Naučené postupy jsou pak využitelné i pro další rozvoj projektů po programu, čímž se systematicky kumuluje nový ekonomický potenciál v regionu.

 

Zajištěné péče o zraněné a opuštěné druhy živočichů

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zajištění péče o zraněné a opuštěné druhy živočichů na správním území města Rakovník, jako obce s rozšířenou působností, se záchrannou stanicí AVES.

Záchranná stanice AVES je členem Národní sítě záchranných stanic, koordinované Českým svazem ochránců přírody. Činnost záchranné stanice AVES je zaměřena na pomoc zraněným a opuštěným živočichům z volné přírody. Po jejich uzdravení je vrací zpět do přirozeného prostředí. Podílí se také na záchovných programech ohrožených druhů živočichů (sova pálená, sýček obecný) a chová původní česká plemena domácích zvířat. Mimo živočichů z volné přírody se do záchranné stanice dostávají i exotická zvířata, která buď svým majitelům utekla, nebo je přestala bavit. Další činností záchranné stanice jsou biologické průzkumy, monitorování výskytu chráněných živočichů, botanické průzkumy, ekologický dozor staveb, záchranné transfery, např. zábrany pro žáby u silnic při tahu, přenos raků, škeblí a velevrubů a záchrana pulců ropuchy zelené. Záchrannou stanicí projde ročně kolem 1300 živočichů. K nejčastějším patří ptáci, ježci, veverky a v jarních měsících hlavně mláďata živočichů. Zranění živočichů je většinou způsobeno lidskou činností, např.: střet s auty nebo nárazy do jiných dopravních prostředků, nárazy do překážek – velké prosklené plochy, nárazy do elektrického vedení, poškození jiným živočichem, otrava, postřelení, pád do jímek či výkopů.

Cílem záchranné stanice je živočichy vyléčit a vrátit do přírody. Ne vždy se to ale podaří, někteří uhynou, někteří zůstanou trvale handicapovaní. S handicapy se pak můžete setkat při návštěvě stanice. Záchranná stanice působí v okresech Kladno, Mělník, Rakovník a částečně Praha – západ.

 

Valorizace na základě míry inflace za rok 2022

Vzhledem k nárůstu inflace za rok 2022 do výše 15,1 % projednávala rada města valorizaci některých cen za služby a také nájemních či pachtovních smluv.

S účinností od 1. 3. 2023 rozhodla ponechat ceny za služby spojené s nájmem hrobového místa i cenu nájemného za hrobové místo ve stejné výši jako v roce 2022, a to z důvodu dosavadní péče uživatelů o majetek města a snižování nákladů města v oblasti péče o případně opuštěná hrobová místa a zařízení. Kalkulace výše ceny služeb bude umístněná na vývěskách městského pohřebiště.

V případě nájemních a pachtovních smluv na nebytové prostory a pozemky bylo rozhodnuto neuplatnit valorizaci v souladu s mírou inflace. Nájemné/pachtovné se navýší pouze o 5 %, a to především z důvodu podpory drobného podnikání a místních obyvatel.

U bytů ve vlastnictví města se bude navyšovat u všech smluv podléhajících valorizaci, a to v souladu s mírou inflace za rok 2022.

 

Veřejné zakázky na zajištění povinných revizí a kontrol

Byly zahájeny 3 zadávací řízení k podání nabídky na veřejné zakázky malého rozsahu.

A) Na zajištění povinných revizí plynových spotřebičů, odborných plynových prohlídek, revizí hlavních uzávěrů plynu a plynových rozvodů v objektech, které jsou majetkem města Rakovník na období 1. 6. 2023 – 31. 5. 2027

  • Revize plynových spotřebičů se provádí v objektech města 1x za rok. Revize hlavních uzávěrů a rozvodů plynu se provádí 1x za 3 roky. Odborné plynové prohlídky se provádějí 1x za rok. Do 31. 5. 2023 zajišťuje revize plynových spotřebičů, hlavních uzávěrů a rozvodů plynu pro město Rakovník společnost Rakoplynoservis s.r.o.

B) Zajištění údržby, prohlídek, oprav a revizí výtahových zařízení a zajištění pohotovostní služby na vyprošťování z výtahu z objektů, které jsou v majetku města Rakovníka na období 1. 5. 2023 – 30. 4. 2027

  • Revize výtahových zařízení se provádí v objektech města 1x za čtvrtletí. V majetku města je nyní výtahové zařízení celkem ve 13 objektech, a to radnice, kulturní zařízení, školní jídelny, MŠ, pečovatelská služba. Do 30. 4. 2023 zajišťuje revize, vyprošťování a následné malé opravy pro město Rakovník společnost Schindler CZ a.s.

C) Zajištění kontroly spalinových cest dle ČSN 73 4201:2002, a následných revizí v objektech, které jsou v majetku města Rakovníka na období 1. 3. 2023 – 28. 2. 2027

  • Kontrola spalinových cest se provádí v objektech města 1x za rok a čištění u plynových zařízení se provádí také 1x za rok, u pevných paliv se provádí čištěni 2x do roka. Do 28. 2. 2023 zajišťuje kontrolu spalinových cest pro město Rakovník firma Diana Staňková.

 

FVE – bazén

Rada města projednala koncem loňského roku dotační možnosti na podporu instalace fotovoltaických systémů a rovněž dostala informaci o provedeném průzkumu trhu k přípravě projektu pro městský plavecký bazén v Rakovníku.

Oddělení rozvoje města a investic připravilo samostatné smlouvy na různé činnosti se společností Energy Benefit Centre a.s., které rada města schválila. Město Rakovník se společností Energy Benefit Centre spolupracuje na dotačním poli opakovaně. Nyní bude městu dotačním partnerem pro 11. výzvu Ministerstva životního prostředí v rámci Programu Životní prostředí 2021-2027, aktivity 1.2.2 zaměřených mj. na instalaci fotovoltaických systémů. Tento program je otevřen do 31. 5. 2023. Alokace pro danou oblast podpory je 330 mil. Kč. Podpora bude poskytována do maximální hranice 50 % celkových způsobilých výdajů. Pokud by projekt nebyl podpořen v rámci této výzvy, jsou, vzhledem k trendu využívání obnovitelných zdrojů, očekávána vypsání dalších výzev s podobným zaměřením i v rámci jiných poskytovatelů (např. Národního plánu obnovy).

Jedná se o příkazní smlouvu, jejímž předmětem je zajištění přípravy a průběhu zadávacího řízení podle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na výběr dodavatele „Instalace FVE na budovu bazénu, Rakovník“, za cenu 45 000 Kč bez DPH; zpracovatelskou smlouvu, jejímž předmětem je zpracování osobních údajů mezi správcem a zpracovatelem; smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby včetně zajištění inženýrské činnosti pro akci „Instalace FVE na budovu bazénu, Rakovník“, za cenu 569 500 Kč bez DPH a smlouvu o dílo, jejímž předmětem je podání žádosti o dotaci a zajištění manažerského řízení v období realizace a udržitelnosti projektu „Instalace FVE na budovu bazénu, Rakovník“, za cenu 145 000 Kč bez DPH.

 

Datum vložení: 27. 1. 2023 18:47
Datum poslední aktualizace: 27. 1. 2023 18:49
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení