Město Rakovník
MěstoRakovník

Dotazy od občanů

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik je pět plus jedna 
Autor: Pavel Matoušek

Dobrý den,

místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů nezávisí na objemu vygenerovaného odpadu, případně zda a jak často je  popelnice  vyvážena, ale jedná se o poplatek  za provoz celého systému nakládání s odpady.

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích  v ustanovení  § 10b definuje  poplatníka uvedeného místního poplatku a) jako fyzickou osobu přihlášenou  v obci a b) jako fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba. 

Dle cit. zákona je pravomocí zastupitelstva obce stanovit u zavedeného místního poplatku vedle výše poplatku mimo jiné i osvobození a úlevy.

Město Rakovník má historicky zavedené velmi široké úlevy a osvobození pro seniory, rodiny s malými dětmi, studenty apod., které v nově přijaté OZV č. 4/2019 zůstaly zachovány.

Důvodem zvýšení místního poplatku a zrušení Vámi uvedeného osvobození je zajištění vyšších  příjmů obce, což lze dovodit z diskuse probíhající před schválením OZV č. 4/2019  zaznamenané v zápisu z jednání zastupitelstva města dne 9.12.2019, kde je mimo jiné uvedeno  že  "...město stojí svoz komunálního odpadu 13,5 milionu a z poplatku se vybere pouze 8,5 milionu korun."

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 3. 1. 2020
Autor: Tereza

Dobrý den,

s firmou Valeo proběhlo ohledně vybudování chodníku jednání s tím, že město chodník budovat nebude, nicméně společnost se informovala o možnostech vybudování a nakonec jí byl udělen souhlas, aby mohli přístup k hale vybudovat na našem pozemku na vlastní náklady. Další postup společnosti nám není známý.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 10. 12. 2019
Autor: Vladimí ŠILER

Dobrý den,

webové stránky aquaparku ještě nejsou v provozu. Kontaktujte prosím emailem pana Godešu, budoucího provozovatele - godesa@umkrakovník.cz.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 10. 12. 2019
Autor: Jiří Šmíd

Dobrý den,

jedná se o rozsáhlý projekt III. a IV. etapy regenerace sídliště Bendovka. Bylo provedeno majetkoprávní vypořádání části pozemků a v současné době probíhá stavební řízení a zpracování projektové dokumentace. Projekt by měl být z hlediska inženýrských činností připraven k možné realizaci v roce 2020 a čekat tak bude pouze na zařazení do rozpočtu města k realizaci.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 6. 12. 2019
Autor: Tomáš Novák

Dobrý den,

na tomto parkovišti se budou instalovat zábrany, aby k tomuto nedocházelo. Instalace bude probíhat příští týden od 10. do 13. 12. 2019. V tomto termínu zde také nebude možné parkovat v časovém rozmezí 7:00 - 16:00 hodin.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 6. 12. 2019
Autor: Jiří

Dobrý den,

rada města na své 26. schůzi objednala zpracování komplexní projektové dokumentace ve stupních DUR (Dokumentace pro územní rozhodnutí) +DSP (Dokumentace pro stavební povolení) a DPS (dokumentace pro provádění stavby) vč. inženýrské činnosti projektu „Parkování v ul. Nádraží, Rakovník“ projekční kanceláři Ateliér Kprojekt, s. r. o., Rakovník.

V rámci tohoto zpracování projektové dokumentace se bude v této fázi zpracovávat pouze ta část parkovacích míst, která je umístěna na pozemcích ve vlastnictví města (parkovací pás směrem k autobusovému nádraží), kde by se dalo umístit až 69 kolmých parkovacích míst. Parkoviště pak bude dvěma novými schodišti propojeno přímo s autobusovým nádražím, parkovací místa budou lemována chodníkem. Termíny zpracování projektové dokumentace a přípravy projektu jsou přímo závislé na dokončení nového územního plánu a jsou tedy přímo spojeny s termínem jeho dokončení.

 

U druhé části umístěné částečně na pozemcích Českých drah, které jsou součástí převodu na SŽDC (Správa železniční dopravní cesty), se nepodařilo s jejich současným vlastníkem nalézt shodu a v jednáních se bude moci pokračovat až po realizaci převodu na nového vlastníka. Ten samý problém se týká i prostranství před nádražní budovou.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 26. 11. 2019
Autor: Čermáková

Dobrý den,

informoval jsem se na odboru, že objízdná trasa byla vyznačena a vedla pro vozidla do 15t směr centrum Rakovník: objízdná trasa vede v Rakovníku ulicemi Pod Nemocnicí, Vackova, Sportovní, Dukelských hrdinů směr centrum Rakovník, dále po silnici č. II/229 přes obec Lišany s napojením na silnici č. I/6 u obce Krupá pro vozidla nad 15t: objízdná trasa vede z Rakovníka po silnici č. II/237 směr Nové Strašecí s napojením na silnici č. I/6 Objízdná trasa byla vedena obousměrně. Čerpáno přímo z rozhodnutí o uzavírce.

Dle našich informací mohl nastat problém na křižovatce ulic Malcova, Libertinova a Dukelských hrdinů, kde začínala uzavírka. Se stavbyvedoucím bylo domluveno, že jakmile bude v křižovatce povrch zatvrdlý, o kousek se posune zátaras, aby bylo možné projetí/odbočení do Sportovní ulice. Posunutí tohoto zátarasu měl provést stavbyvedoucí. Každopádně jsme všichni rádi, že uzavírka této krajské silnice je již za námi, omlouváme se za komplikace a děkujeme za trpělivost.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 26. 11. 2019
Autor: Ivana vachova

Dobrý den,

v roce 2018 bylo usilováno o zadání projektové dokumentace na část projektové dokumentace – ulice Lužní, která je v nevyhovujícím stavu. Bohužel celkové úpravy v sídlišti byly kvůli nesouhlasu občanů u navrhovaného parkoviště na mrtvém bodě. V současné době probíhá příprava projektové dokumentace, kterou zhotovuje společnost K-projekt. Vzhledem k tomu, že správce sítě INNOGY plánuje opravu plynovodu v této lokalitě až v roce 2022-2023, tento termín se zdá být vhodným také pro celkovou rekonstrukci sídliště, která by však nadále byla závislá na shodě obyvatel sídliště s navrhovaným řešením a jejich ochotě řešení navrhovat, nikoli odmítat.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 21. 11. 2019
Autor: MLEONARD

Dobrý den,

v letošním roce se zde již s žádnými úpravami nepočítá. Drobné úpravy jsou výhledově možné v roce 2020.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 21. 11. 2019
Autor: Mourek

Dobrý den,

v současné době se čeká na stanovisko úřadu Středočeského kraje z hlediska vlivu změn v územním plánu na životní prostředí. Předpokládáme, že k žádnému podstanému vlivu na živ. prostředí nedošlo. Jakmile úřad obdrží toto stanovisko, dojde ke zveřejnění nové dokumentace, která musí být vyvěšena 30 dní před konáním veřejného projednání. Předpokládaný termín veřejného projednání obdržených připomínek a námitek v návrhu nového územního plánu je v lednu roku 2020.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 19. 11. 2019

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení