Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Krátce z města - 16. 10. 2014


logo

 

Nový tržní řád
Rada města schválila novou podobu tržního řádu platného na území města. Nově je v tržním řádu přesně vymezeno, co se myslí územím města (=území kopírující katastrální území města), dále je nově zavedena povinnost pro prodejce, že instalací zařízení prodejních míst a zboží nesmí být dotčeny kulturní památky, sochy, milníky, pomníky a pamětní desky, a je zde přesně definován podomní prodej, který je tržním řádem zakázán.

 

Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou
Rada města rozhodla na základě návrhu komise sociálních věcí přidělit byt č. 38 v DPS Wintrovo nám. žadatelce, která byla vedena ve II. skupině uchazečů a byt č. 6 v DPS ve Vysoké ulici žadatelce, která byla vedena ve III. skupině uchazečů.
Po umístění těchto dvou osob zůstává v seznamu žadatelů 19 zájemců, z nichž 2 jsou vedeni ve II. skupině uchazečů a zbývající osoby jsou ve skupině I. (nejmenší naléhavost).

 

Souhlas s přijetím daru – 3. ZŠ
Radní udělili řediteli 3. ZŠ Rakovník souhlas s přijetím účelově určeného peněžního daru ve výši 2 000,- Kč od společnosti BATTEX, s. r. o., Slaný. Dar bude použit na činnost dramatického kroužku Janek.

 

Příprava rekonstrukce sídliště Bendovka – II. etapa
Rada města rozhodla na základě studie revitalizace sídliště Bendovka objednat zpracování projektové dokumentace na II. etapu rekonstrukce sídliště. Projektovou dokumentaci zpracuje Ateliér Kprojekt, s. r. o., Rakovník za celkovou cenu 149 677,- Kč vč. DPH.
Podle neoficiálních informací se předpokládá vyhlášení podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť Ministerstva pro místní rozvoj ČR i pro rok 2015, a to s největší pravděpodobností na konci listopadu. Aby mělo město šanci na získání dotace, je potřeba s přípravami začít již nyní. V rámci II. etapy budou opraveny stávající komunikace, rekonstruovány chodníky, dojde k vytvoření nových parkovacích míst, bude rekonstruováno veřejné osvětlení a stání pro kontejnery. Dotace je poskytována v maximální výši 4 mil. Kč při 30% spoluúčasti města, náklady na II. etapu odhadujeme ve výši cca 8 mil. Kč.

 

Technický dozor investora – rekonstrukce sídliště Bendovka, I. etapa
Rada města rozhodla na základě poptávky uzavřít smlouvu o dílo na zajištění výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP při rekonstrukci sídliště Bendovka (I. etapa) se společností NDCon, s. r. o., Praha za celkovou cenu 227 480,- Kč vč. DPH.

 

Technický dozor investora – rekonstrukce ulice Luženská
Rada města rozhodla na základě poptávky uzavřít smlouvu o dílo na zajištění výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP při rekonstrukci ulice Luženská v Rakovníku se společností LNConsult, s. r. o., Škvorec za cenu 235 950,- Kč vč. DPH.

 

Technický dozor investora – zateplení MŠ Vinohrady
Rada města rozhodla uzavřít příkazní smlouvy týkající se zateplení MŠ Vinohrady, a to na zajištění technického dozoru investora s Ing. Karlem Endyšem, Rakovník za celkovou cenu 80 000,- Kč, a na zajištění činnosti koordinátora BOZP se Zdeňkem Mouchou, Rakovník za celkovou cenu 22 990,- Kč vč. DPH.

 

Program regenerace městských památkových rezervací 2015
V rámci Programu regenerace MPR a MPZ bylo pro rok 2015 podáno v Rakovníku 6 žádostí. Celková výše požadovaných finančních prostředků je 3 394 000,- Kč, z toho je celkový podíl státu 1 697 000,- Kč, podíl města na dofinancování u ostatních vlastníků 76 000,- Kč, podíl města na dofinancování vlastních objektů 1 067 000,- Kč a podíl ostatních vlastníků 554 000,-Kč. V roce 2014 činil příspěvek Ministerstva kultury částku 400 000,- Kč (požadavek byl 2,26 mil. Kč).
Rada města rozhodla do programu pro rok 2015 zařadit kostel sv. Bartoloměje, Měšťanský dům Palackého ul. čp. 55, Muzeum T. G. M. Rakovník a budovy radnice č. p. 27, 28 a 30. O konkrétních akcích obnovy, které se budou realizovat, rozhodne na jaře 2015 nové zastupitelstvo.

 

Rekonstrukce kanceláře a šatny v DPS Wintrovo nám.
Rada města rozhodla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřít smlouvu o dílo na rekonstrukci dvou bytových jednotek (v současné době sloužících jako kanceláře a šatny pracovníků Pečovatelské služby Rakovník) v domě s pečovatelskou službou na Wintrově nám. v Rakovníku. Rekonstrukci provede sdružení firem zastoupených Petrem Hájkem, Rakovník za celkovou cenu 310 224,- Kč vč. DPH.
Zadávacího řízení, které bylo zveřejněno od 11. 9. do 22. 9. 2014, se zúčastnily 2 společnosti.

 

Zateplení budovy denního centra v DPS Wintrovo nám.
Rada města rozhodla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřít smlouvu o dílo na zateplení fasády denního centra v DPS Wintrovo nám. Zateplení provede společnost První krušnohorská realitní kancelář, s. r. o., Kadaň za celkovou cenu 255 926,- Kč vč. DPH.
Zadávací řízení bylo zveřejněno od 11. 9. do 22. 9. 2014 a zúčastnily se ho 2 společnosti.

 

Pronájem bytu č. 8 v ulici Otýlie Beníškové čp. 2532
Rada města rozhodla na základě vyhodnocení došlých nabídek na nájem bytu č. 8 v ulici Otýlie Beníškové – čp. 2532, uzavřít nájemní smlouvu se zájemkyní, která nabídla nejvyšší nájemné – konkrétně 4 000,- Kč/měsíc. Záměr pronájmu byl zveřejněn od 24. 9. do 6. 10. 2014 a minimální měsíční nájemné bylo stanoveno na částku 3 729,- Kč.

 

Vypracování odborné dopravní studie – ul. Bratří Burianů
Rada města rozhodla na základě rozhodnutí zastupitelstva města objednat u společnosti Ateliér Kprojekt, s. r. o., Rakovník odbornou dopravní studii v ul. Bratří Burianů za cenu 16 000,- Kč.

 

Nesouhlas s uzavřením parkoviště u prodejny spol. Lidl závorami
Na MěÚ Rakovník byla dne 22. 9. 2014 doručena žádost společnosti KAP Atelier o umístění parkovacích závor na parkoviště u prodejny spol. Lidl. Rada města rozhodla, že k umístění závor nevydá souhlas.

 

Zkušební provoz v nově zrekonstruované části Vysoké ul.
Rada města rozhodla o tom, že parkovací systém v nově zrekonstruované části Vysoké ulice bude od otevření až do 31. 12. 2014 ve zkušebním provozu. V této době budou moci abonenti i rezidenti z této části Vysoké ulice užívat systém bezplatně.


31. 10. 2014 Zobrazit méně

Stránka