Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Vyjádření města k výrokům p. Froňka ze zastupitelstva konaného 16. 6. 2014 a rozeslaného médiím


logo

 

Vyjádření města k výrokům p. Jiřího Froňka

 

Město Rakovník považuje za nutné uvést na pravou míru tvrzení pana Froňka, která zazněla z úst jmenovaného na zasedání zastupitelstva města konaného dne 16. 06. 2014 a která byla panem Froňkem rozeslána médiím.

Město, jako subjekt veřejné správy, je povinno dbát na to, aby bylo s veřejnými prostředky nakládáno v souladu s právními předpisy, základní povinnosti pak pro město vyplývají ze zákona o obcích, § 38.

V situaci, kdy město obdrželo oficiální informaci, že Ministerstvo financí ČR neeviduje ve vztahu k TJ TATRAN RAKO Rakovník (dále jen TATRAN) žádnou žádost o dotaci a ani rozhodnutí o přiznání dotace, muselo k ochraně svého majetku v intencích výše uvedeného ustanovení zákona konat. Jakákoli tvrzení, že město nekonalo normálně, běžně a standardně v této souvislosti odmítáme.

Je nutno si především uvědomit, že město uzavřelo v roce 2010 s TATRANEM smlouvu o poskytnutí finanční spoluúčasti státní dotace č. OVaI-36/2010 poté, co byly z jeho strany doloženy písemnosti, které potvrzovaly, že je TATRANU přiznána dotace ze strany MF ČR ve výši 15 000 000,- Kč. Následně pak na něj město převedlo ve smyslu smlouvy částku 3 655 461,60 Kč. Zjistilo-li následně, že okolnosti, za nichž byla smlouva uzavřena, neodpovídají realitě, nemohlo zůstat nečinné. Podalo v rovině trestně právní podnět vůči neznámému pachateli a v rovině občanskoprávní pak muselo problém řešit s tím, s kým mělo uzavřenu smlouvu, a tím byl jedině TATRAN.

Pokud jsou p. Froňkem prezentovány úvahy o tom, že město nemělo předmětnou částku vůbec vyplatit a je v této souvislosti argumentováno závěry veřejnosprávní kontroly provedené útvarem interního auditu města dle zákona o finanční kontrole, považuje město za vhodné tyto závěry v plném rozsahu zveřejnit:

„Částka ve výši 15.000.000,- Kč z dotace MF ČR nebyla doposud TJ TATRAN RAKO Rakovník převedena, z toho důvodu nelze do dne skončení veřejnosprávní kontroly finanční prostředky ve výši 3.655.461,60 Kč poskytnuté městem Rakovníkem označit jako finanční spoluúčast státní dotace. 

Účetní závěrky občanského sdružení TJ TATRAN RAKO Rakovník za roky 2010, 2011 a 2012 nezachytily nabytí majetku ve výši 18.655.461,60Kč – rekonstrukce hřiště s umělým povrchem třetí generace a skutečnosti s tím související včetně finanční spoluúčasti dotace ve výši 3.655.461,60 Kč poskytnuté městem Rakovníkem.“

Ze závěru uvedeného v prvním odstavci vůbec nevyplývá, že prostředky nemělo město vyplatit. Pouze se konstatuje, že platbu nelze s ohledem na neposkytnutí dotace ze strany MF ČR považovat za naplnění účelu, který předpokládala uzavřená smlouva mezi městem Rakovníkem a TATRANEM. Závěr uvedený v druhém odstavci je jednoznačný.

Pokud město zjistilo závažná pochybení, mělo podle zákona o finanční kontrole povinnost svá zjištění oznámit v zákoně uvedeným subjektům, což učinilo.

K závěrům jiných kontrolních orgánů, které byly zmiňovány, se nemůže město jakkoli vyjádřit, neboť s nimi nebylo seznámeno a nezná je. Stejně tak ke skutečnosti, že byly zasílány orgánům policie anonymy na TATRAN. Město konalo vždy transparentně a svá podání v dané věci jasně identifikovalo.

V rovině občanskoprávní považuje město Rakovník záležitost za ošetřenou uzavřením dohody o narovnání s TATRANEM a zhotovitelem díla (umělé trávy), kterou na svém zasedání konaném dne 16. 06. 2014 schválilo zastupitelstvo města. Samozřejmě bude důsledně dbát, aby zmiňovaná dohoda byla po všech stránkách naplněna.

Pan Froněk zapomněl ve výčtu „zločinů“ města a jeho představitelů zmínit, že právě iniciativa a aktivita města při uzavření této dohody způsobila, že umělá tráva byla převedena z vlastnictví zhotovitele do vlastnictví TATRANU. Do doby uzavření dohody v červnu letošního roku ji TATRAN sice užíval, ale nevlastnil.  Pro TATRAN jistě znamenalo velké riziko, že je zcela na vůli zhotovitele, jak event. bude s umělou trávou nakládat. Město tak dosáhlo toho, co se TATRANU nepodařilo za celou dobu od položení umělé trávy.

Co se týče trestněprávní roviny případu, obdrželo město Rakovník jako oznamovatel a poškozený od Policie ČR vyrozumění ze dne 11. 6. 2014, že podle závěrů znaleckého posudku byly v šetřeném případě prokazatelně naplněny znaky skutkové podstaty přečinu padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 348 odst. 1 trestního zákoníku.

Město dále obdrželo koncem srpna další vyrozumění od Policie ČR, že případ odkládá dle § 159a odst. 1 trestního řádu („Nejde-li ve věci o podezření z trestného činu, státní zástupce nebo policejní orgán věc odloží usnesením, jestliže není na místě vyřídit věc jinak.“). Městu Rakovník jako poškozenému dále nebylo v rozporu s trestním řádem řádně doručeno usnesení Policie ČR o odložení této trestní věci.

Postup Policie ČR v této věci považujeme za procesně nesprávný, a to s ohledem na závěry znaleckého posudku, dle kterého byly prokazatelně naplněny znaky skutkové podstaty přečinu padělání a pozměňování veřejné listiny.

Vzhledem ke skutečnosti, že příslušný policejní orgán nedodržel postup daný trestním řádem, podalo město Rakovník žádost Okresnímu státnímu zastupitelství v Rakovníku o přezkoumání postupu policejního orgánu v této trestní věci ve smyslu ust. § 157a trestního řádu, neboť neshledává důvodným odložení věci dle ust. § 159a odst. 1 trestního řádu ani způsob vyrozumění poškozeného.

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ


26. 9. 2014 Zobrazit méně

Stránka