Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Informace o zpracování osobních údajů

Město Rakovník, IČO: 00244309, se sídlem Husovo náměstí 27
269 01  Rakovník, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů tímto subjektem, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Městským úřadem Rakovník v rámci samostatné i přenesené působnosti.

Město Rakovník zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy.

V rámci organizační struktury Městského úřadu Rakovník byl s účinností od 1. 1. 2018 ustanoven podle článku 37 GDPR pověřenec pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“). Pověřenec je zařazený do útvaru kanceláře tajemníka úřadu jako referent – právní agenda a DPO.

Kontaktní údaje na pověřence jsou:  Mgr. Vladimír Pidrman

     e-mail: poverenec@murako.cz

     telefon: 313 259 140

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Město Rakovník zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s GDPR, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po nezbytnou dobu stanovenou právními předpisy pro stanovení skartačních lhůt.

 Základní účely zpracování osobních údajů:

 • plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a souvisejících právních   

  předpisů

 • plnění dalších právní povinností
 • plnění ze smlouvy
 • poskytování služeb
 • zajištění provozních činností
 • účetní a daňové účely
 • personální účely
 • vymáhání pohledávek
 • ochrana majetku a osob
   

  Rozsah zpracování osobních údajů:

  Město Rakovník zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti, rodné číslo, místo narození, pohlaví;
 • adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, telefon, emailová adresa;

  další osobní údaje: číslo bankovního účtu, další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona.

  Doba zpracování osobních údajů:

 • po dobu stanovenou právními předpisy stanovenou skartačními lhůtami

   

Zdroje osobních údajů:

Město Rakovník získává osobní údaje zejména                                                                           

 • od subjektu údajů v rámci výkonu přenesené a samostatné působnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a souvisejících právních předpisů,
 • z jednání o uzavření smlouvy, příp. od třetích osob,
 • z veřejných evidencí,
 • od orgánů státní správy,
 • na základě zvláštních právních předpisů,

 

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů:

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle města Rakovník a jeho zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s platnou legislativou.
 

Zpracovateli osobních údajů města Rakovník jsou zejména:

 • Městský úřad Rakovník,
 • dodavatelé nebo poskytovatelé služeb,
 • jiné třetí strany, které poskytují nebo přijímají služby v souvislosti s plněním smluvních nebo zákonných povinností města Rakovník.

   

  Předávání osobních údajů:

  Město Rakovník informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí předání předmětných osobních údajů vyžadovat.


  Práva subjektů údajů:

 • právo na informace o zpracování osobních údajů
 • právo na přístup subjektu k osobním údajům (právo získat od správce osobních údajů potvrzení o zpracování osobních údajů, právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů)
 • právo na opravu osobních údajů
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“)
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo na přenositelnost osobních údajů
 • právo vznést námitku
 • právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí                      

   

  Kamerový systém města Rakovník

  Za účelem zajištění bezpečnosti jsou ve vybraných lokalitách města Rakovník v souladu § 24b   zák. 553/1991 Sb. o obecní policii nainstalovány kamerové systémy. O umístění kamerových systémů jsou subjekty údajů informovány na webových stránkách města Rakovník mestska-policie/kamerovy-system/?ftresult_menu=kamerov%C3%BD+syst%C3%A9m Záznamy z kamerových systémů jsou archivovány po nezbytně nutnou dobu a mimo uvedený účel nejsou dále nijak zpracovávány.


  Nařízení GDPR

  Město Rakovník si tímto dovoluje informovat, že dne 25. května 2018 nabyde účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), které bude přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky. V návaznosti na tuto skutečnost bude tato Informace o zpracování osobních údajů aktualizována tak, aby ke dni 25. května 2018 zcela reflektovala novou právní úpravu ochrany osobních údajů fyzických osob upravenou v GDPR.
   

  Vymezení základních užitých pojmů:

 • osobní údaj– osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;
 • subjekt údajů– subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
 • správce– správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;
 • zpracovatel– zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona;
 • příjemce- příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny;
 • zpracování osobních údajů - zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;

   

  Rozsah zpracování osobních údajů:

  Město Rakovník provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona:
   

  Evidence daní a poplatků

  •   Účel zpracování: evidence, správa, placení a vymáhání místních poplatků

  •   Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  •   Kategorie subjektu údajů: poplatník a plátce daní a poplatků

  •   Kategorie příjemců údajů: útvary města Rakovníka, nadřízený správce daně (krajský úřad), orgány  

      finanční správy

  •   Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

   

  Územní a stavební řízení

  •   Účel zpracování: vedení správních řízení a vydávání opatření ve smyslu stavebního zákona

  •   Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  •   Kategorie subjektu údajů: stavebník

  •   Kategorie příjemců údajů: MěÚ Rakovník, případně příslušné městské či obecní úřady, kdy zdejší stavební úřad v rámci své působnosti rozhoduje v jejich správních územích

  •   Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

   

  Agenda přestupků a správních deliktů

  •   Účel zpracování: řízení o přestupcích a správních deliktech

  •   Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  •   Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení

  •   Kategorie příjemců údajů: soudy, státní zastupitelství, Policie ČR, Magistráty a městské úřady, pojišťovny, krajský úřad

  •   Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

   

  Agenda silničního hospodářství

  •   Účel zpracování: řízení o silničním hospodářství

  •   Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  •   Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení

  •   Kategorie příjemců údajů: Policie ČR, vlastníci a správci komunikací, projektanti, stavební úřady, krajský úřad

  •   Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

   

  Agenda registru vozidel

  •   Účel zpracování: registrace vozidel

  •   Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  •   Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení

  •   Kategorie příjemců údajů:  soudy, exekutoři, Policie ČR, Magistráty a městské úřady, finanční úřady, správy sociálního zabezpečení, krajský úřad

  •   Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

   

  Agenda řidičských průkazů

  •   Účel zpracování: registrace řidičů a řidičských průkazů, profesních průkazů, digitálních karet

  •   Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  •   Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení

  •   Kategorie příjemců údajů:  soudy, Policie ČR, Magistráty a městské úřady, krajský úřad, Ministerstvo dopravy ČR

  •   Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

   

   

  Agenda zkušebních komisařů

  •   Účel zpracování: registrace žadatelů o řidičské oprávnění

  •   Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  •   Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení

  •   Kategorie příjemců údajů: Magistráty a městské úřady, zdravotnická zařízení, Policie ČR, krajský úřad

  •   Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

   

  Agenda vymáhání pokut

  •   Účel zpracování: vymáhání pokut

  •   Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  •   Kategorie subjektu údajů: plátci pokut

  •   Kategorie příjemců údajů:  soudy, peněžní ústavy, cizinecké policie, věznice, Magistráty a městské úřady, úřady práce, ČSSZ, plátci mezd (u exekučních titulů), krajský úřad

  •   Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

   

  Živnostenský rejstřík – evidence podnikatelů

  •   Účel zpracování: živnostenský rejstřík

  •   Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje

  •   Kategorie subjektu údajů: žadatelé o živnostenský list FO, statutární orgán PO, odpovědný zástupce

  •   Kategorie příjemců údajů: MěÚ Rakovník, Obchodní rejstřík, Finanční úřad, OSSZ, ZP, ČSÚ, ÚP, Policie ČR, Cizinecká policie

  •   Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

   

   Rejstřík zemědělských podnikatelů

  •   Účel zpracování: rejstřík zemědělských podnikatelů

  •   Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje

  •   Kategorie subjektu údajů: žadatelé o zápis do evidence zemědělských podnikatelů FO, statutární orgán PO, odpovědný zástupce

  •   Kategorie příjemců údajů: MěÚ Rakovník, Obchodní rejstřík, Finanční úřad, OSSZ, ZP, ČSÚ, ÚP, Policie ČR, Cizinecká policie

  •   Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

   

   Opatrovnictví osob, jejich pobyt není znám

  •   Účel zpracování: ustanovení opatrovníka osobám, jejichž pobyt není znám

  •   Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  •   Kategorie subjektu údajů: opatrovanec

  •   Kategorie příjemců údajů: MěÚ Rakovník

  •   Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

   

  Oblast sociální věcí

  •   Účel zpracování: zajištění sociální péče občanů správního obvodu pověřeného úřadu a ORP

  •   Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje

  •   Kategorie subjektu údajů: žadatelé o dávky hmotné nouze, sociální péče a žadatelé o příspěvek na péči, příp. jiné sociální služby

  •   Kategorie příjemců údajů: MěÚ Rakovník, úřad práce, OSSZ, KÚ Středočeského kraje

  •   Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

   

   

  Sociálně-právní ochrana dětí podle zákona č. 359/1999 Sb.,

  •   Účel zpracování: zajištění sociálně-právní ochrany dětí

  •   Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje Kategorie subjektu údajů: dítě, jehož práva mají být chráněna, a jeho rodiče

  •   Kategorie příjemců údajů: MěÚ Rakovník, soudy, orgány činné v trestním řízení, Veřejný ochránce práv

  •   Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

   

  Grantové řízení

  •   Účel zpracování: poskytování finančních příspěvků na podporu aktivit občanů, zájmových sdružení a spolků na území města v oblasti kultury, sportu a životního prostředí

  •   Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, bankovní spojení

  •   Kategorie subjektu údajů: žadatelé o finanční příspěvek

  •   Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rakovník

  •   Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

   

  Přestupky na úseku památkové péče a autorského zákona

  •   Účel zpracování: řízení o přestupcích na úseku památkové péče a autorského zákona

  •   Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  •   Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení

  •   Kategorie příjemců údajů: MěÚ Rakovník, odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu

  •   Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

   

  Personální a mzdová agenda

  •   Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

  •   Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  •   Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, ředitelé příspěvkových organizací zřízených městem, členové volebních komisí a ostatních komisí a výborů

  •   Kategorie příjemců údajů: Město Rakovník, OSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce, závodní lékař, vzdělávací agentury, soudy

  •   Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

   

  Výběrová řízení na obsazení volných pracovních míst

  •   Účel zpracování : zajišťování agendy výběrových řízení v souladu s ust. zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  •   Kategorie osobních údajů : adresní a identifikační údaje, výpis z Rejstříku trestů, doklad o dosaženém vzdělání, lustračním osvědčení (u vedoucích funkcí).

  •   Kategorie subjektu údajů : účastníci výběrových řízení.

  •   Kategorie příjemců : útvary města Rakovníka, (členové výběrových komisí).

  •   Doba uchování : dle spisového a skartačního řádu

   

  Majetkové smlouvy

  •   Účel zpracování: uzavírání majetkoprávních smluv při nakládání s majetkem města

  •   Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  •   Kategorie subjektu údajů: občané, firmy, s nimiž se smluvní vztah uzavírá

  •   Kategorie příjemců údajů: odbor správy majetku (následně ekonomický odbor a archiv), dále pak jsou smlouvy postoupeny na katastrální úřad

  •   Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

   

  Matrika

  •   Účel zpracování: vedení matrik, změny jména a příjmení

  •   Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje

  •   Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby

  •   Kategorie příjemců údajů: MěÚ,Ministerstvo vnitra, soudy,VZP,ČSÚ,

  krajské vojenské velitelství,ÚZIS,ČSSZ,zastupitelské úřady

  •   Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

   

  Ověřování podpisů na listinách

  •   Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin

  •   Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  •   Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu nebo listiny

  •   Kategorie příjemců údajů: MěÚ Rakovník

  •   Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

   

  Identifikace

  •   Účel zpracování: provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci

  •   Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  •   Kategorie subjektu údajů: žadatelé o provedení identifikace

  •   Kategorie příjemců údajů: MěÚ Rakovník

  •   Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

   

  Czech POINT

  •   Účel zpracování: vydání výpisu z Rejstříku trestů

  •   Kategorie osobních údajů: identifikační údaje

  •   Kategorie subjektu údajů: žadatelé o výpis z RT

  •   Kategorie příjemců údajů: MěÚ Rakovník

  •   Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

   

  Cestovní doklady

  •   Účel zpracování: vydávání cestovních dokladů

  •   Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  •   Kategorie subjektu údajů: žadatelé o cestovní průkaz

  •   Kategorie příjemců údajů: útvary města Rakovníka, Ministerstvo vnitra ČR

  •   Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

   

  Hlášení pobytu obyvatel

  •   Účel zpracování: hlášení pobytu obyvatel

  •   Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  •   Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území města Rakovníka

  •   Kategorie příjemců údajů: útvary města Rakovníka, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR

  •   Doba uchování: 50 let

   

  Vydávání občanských průkazů

  •   Účel zpracování: vydávání občanských průkazů

  •   Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  •   Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání občanského průkazu

  •   Kategorie příjemců údajů: útvary města Rakovníka, Ministerstvo vnitra ČR

  •   Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

   

  Volební seznamy

  •   Účel zpracování: stálý seznam voličů

  •   Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  •   Kategorie subjektu údajů: občané města Rakovníka starší 18 let

  •   Kategorie příjemců údajů: útvary města Rakovníka

  •   Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

   

  Volební komise

  •   Účel zpracování: zajištění voleb

  •   Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  •   Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí

  •   Kategorie příjemců údajů: útvary města Rakovníka

  •   Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

   

  Vydávání voličských průkazů

  •   Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů

  •   Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  •   Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz

  •   Kategorie příjemců údajů: útvary města Rakovníka

  •   Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

   

  Vodoprávní řízení

  •   Účel zpracování: vedení správních řízení a vydávání opatření ve smyslu vodního a stavebního zákona

  •   Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  •   Kategorie subjektu údajů:  účastník řízení

  •   Kategorie příjemců údajů: MěÚ Rakovník, případně příslušné městské či obecní úřady, kdy zdejší správní úřad v rámci své působnosti rozhoduje v  jejich správních územích

  •   Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

   

  Agenda lesní hospodářství

  •   Účel zpracování: vedení agendy lesního hospodářství a vedení správních řízení ve smyslu lesního zákona a zákona o obchodu s reprodukčním materiálem

  •   Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  •   Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení, žadatelé

  •   Kategorie příjemců údajů: MěÚ Rakovník, odborný lesní hospodář, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, projektanti, taxační kanceláře

  •   Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

   

  Agenda rybářství

  •   Účel zpracování: řízení o rybářství

  •   Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  •   Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení

  •   Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí

  •   Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

   

  Agenda myslivosti

  •   Účel zpracování: řízení o myslivosti

  •   Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  •   Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení

  •   Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí

  •   Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

   

  Agenda ochrany zvířat proti týrání

  •   Účel zpracování: řízení vedená na úseku ochrany zvířat proti týrání

  •   Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  •   Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení

  •   Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí

  •   Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

   

  Přestupky na úseku myslivosti a ochrany zvířat proti týrání

  •   Účel zpracování: řízení o přestupcích

  •   Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  •   Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení

  •   Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, soudy,Policie ČR

  •   Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

   

  Agenda ochrany zemědělského půdního fondu

  •   Účel zpracování: vedení správních řízení, vydávání závazných stanovisek a vyjádření

         ve smyslu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

  •   Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  •   Kategorie subjektu údajů:  účastníci řízení, žadatelé

  •   Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, pověřené    obecní úřady, celní úřad

  •   Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

   

  Přestupky na úseku zemědělství a na úseku rostlinolékařské péče

  •   Účel zpracování: vedení řízení o přestupcích

  •   Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  •   Kategorie subjektu údajů:  účastníci přestupkového řízení

  •   Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí

  •   Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

   

  Přestupky na úseku ochrany ovzduší

  •   Účel zpracování:řízení o přestupcích

  •   Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  •   Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení

  •   Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí

  •   Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

   

  Přestupky na úseku odpadového hospodářství

  •   Účel zpracování: řízení o přestupcích

  •   Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  •   Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení

  •   Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí

  •   Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

   

  Agenda ochrany přírody a krajiny

  •   Účel zpracování: vedení správních řízení, vydávání závazných stanovisek a vyjádření ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

  •   Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  •   Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení, žadatelé

  •   Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí

  •   Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

   

  Přestupky na úseku ochrany přírody a krajiny

  •   Účel zpracování: řízení o přestupcích

  •   Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  •   Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení

  •   Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí

  •   Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

   

  Poskytování informací dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

  •   Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

  •   Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  •   Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci

  •   Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí

  •   Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

   

  Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  •   Účel zpracování: poskytování informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  •   Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  •   Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci

  •   Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rakovník

  •   Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu