Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Kamerový systém

k§ 24b   (zák. 553/1991 Sb. o obecní policii )

            (1) Obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu.

            (2) Jsou-li k pořizování záznamů podle odstavce 1 zřízeny stálé automatické technické systémy, je obecní policie povinna informace o zřízení takových systémů vhodným způsobem uveřejnit.

Městský kamerový dohlížecí systém

V roce 2001 byl v Rakovníku učiněn sociologický průzkum ohledně pocitu bezpečnosti občanů ve městě. Z výsledků studie vyplynulo, že obyvatelé jsou přesvědčeni o potřebě kamerového systému, který by dle nich zásadně pomohl v prevenci a postihu kriminality ve městě.

Na základě průzkumu se o kamerovém systému začalo vážně uvažovat a postupně se začaly podnikat kroky k jeho realizaci.

K samotné realizaci tohoto systému došlo na podzim roku 2005. Vzhledem k tomu, že systém slouží primárně k prevenci  a dohledu nad frekventovanými lokalitami na území města Rakovník, Městská policie Rakovník začala s tímto systémem pracovat.

Rok 2006 byl prvním úplným rokem fungování kamerového systému. Strážníci se s ním naučili efektivně pracovat a byla navázána spolupráce s Policií ČR, přesněji s jejími jednotlivými složkami jako například Obvodní oddělení Policie ČR Rakovník, dopravní inspektorát Policie ČR,  Skupina kriminální policie a vyšetřování.           

 

V současné době má městský kamerový systém celkem 46  kamer.  

Stacionární kamery jsou namířeny na důležitá místa v Rakovníku. Tyto kamery mají stabilně nastavený směr i míru přiblížení. Jejich výhodou je záznam 24 hodin denně bez změny obrazu, čili je zaznamenán jakýkoli pohyb v daném sektoru. Nevýhodou je nemožnost manipulace směru.

Pohyblivé kamery, umožňují přiblížení obrazu i řízení pohybu takové kamery (zaměření). 

Asi největší zásluhu mají záznamy kamerového systému při upřesňování časových os událostí a při detailním mapování situace. Jednotlivé složky policie v nich dohledávají dílčí informace důležité pro vyšetřování, obvykle tedy nejde o záznam činu, ale právě o okolnosti s ním související, jako například příchod a odchod osob, příjezd vozidel atd.

Do budoucna by Městská policie Rakovník uvítala rozšíření kamerového systému na další lokality. Ideální by bylo i monitorování příjezdu a odjezdu vozidle z města. Kamery by snímaly RZ vozidla a v případě vozidla v pátrání, by toto bylo signalizováno na operační středisko Městské policie Rakovník.

Na konci roku 2015 byla provedena analýza současného stavu městského kamerového systému. V rámci analýzy byly taktéž řešeny aktuální technické a funkční požadavky. Je třeba si uvědomit, že některé kamery, které jsou používané od počátku vzniku městského kamerového systému, jsou zastaralé a je čas tyto kamery vyměnit. Jedná se především o analogové otočné kamery, které je potřeba nahradit kamerami s rozlišením HD, včetně výměny spojů.