Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Kamerový systém

k§ 24b   (zák. 553/1991 Sb. o obecní policii )

            (1) Obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu.

            (2) Jsou-li k pořizování záznamů podle odstavce 1 zřízeny stálé automatické technické systémy, je obecní policie povinna informace o zřízení takových systémů vhodným způsobem uveřejnit.

Městský kamerový dohlížecí systém

V roce 2001 byl v Rakovníku učiněn sociologický průzkum ohledně pocitu bezpečnosti občanů ve městě. Z výsledků studie vyplynulo, že obyvatelé jsou přesvědčeni o potřebě kamerového systému, který by dle nich zásadně pomohl v prevenci a postihu kriminality ve městě.

Na základě průzkumu se o kamerovém systému začalo vážně uvažovat a postupně se začaly podnikat kroky k jeho realizaci.

K samotné realizaci tohoto systému došlo na podzim roku 2005. Vzhledem k tomu, že systém slouží primárně k prevenci  a dohledu nad frekventovanými lokalitami na území města Rakovník, Městská policie Rakovník začala s tímto systémem pracovat.

Rok 2006 byl prvním úplným rokem fungování kamerového systému. Strážníci se s ním naučili efektivně pracovat a byla navázána spolupráce s Policií ČR, přesněji s jejími jednotlivými složkami jako například Obvodní oddělení Policie ČR Rakovník, dopravní inspektorát Policie ČR,  Skupina kriminální policie a vyšetřování.           

 

V současné době má městský kamerový systém celkem 32  kamer.  

Stacionární kamery jsou namířeny na důležitá místa v Rakovníku. Tyto kamery mají stabilně nastavený směr i míru přiblížení. Jejich výhodou je záznam 24 hodin denně bez změny obrazu, čili je zaznamenán jakýkoli pohyb v daném sektoru. Nevýhodou je nemožnost manipulace směru.

Pohyblivé kamery, umožňují přiblížení obrazu i řízení pohybu takové kamery (zaměření). Zobrazované úseky, tzv. prepozice,  se po pravidelných krátkých časových intervalech mění a není tedy možné v jeden moment mít na obrazovce celý klíčový úsek, ale pouze jeho část. Jak již je zmíněno, nevýhodou je změněná pozice kamery.

Asi největší zásluhu mají záznamy kamerového systému při upřesňování časových os událostí a při detailním mapování situace. Jednotlivé složky policie v nich dohledávají dílčí informace důležité pro vyšetřování, obvykle tedy nejde o záznam činu, ale právě o okolnosti s ním související, jako například příchod a odchod osob, příjezd vozidel atd.

Do budoucna by Městská policie Rakovník uvítala rozšíření kamerového systému na další lokality. Ideální by bylo i monitorování příjezdu a odjezdu vozidle z města. Kamery by snímaly RZ vozidla a v případě vozidla v pátrání, by toto bylo signalizováno na operační středisko Městské policie Rakovník.

Na konci roku 2015 byla provedena analýza současného stavu městského kamerového systému. V rámci analýzy byly taktéž řešeny aktuální technické a funkční požadavky. Je třeba si uvědomit, že některé kamery, které jsou používané od počátku vzniku městského kamerového systému, jsou zastaralé a je čas tyto kamery vyměnit. Jedná se především o analogové otočné kamery, které je potřeba nahradit kamerami s rozlišením HD, včetně výměny spojů.