Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Městská policie Rakovník

Adresa
Husovo náměstí 27
269 18 Rakovník
 
Kontaktní údaje
pevná linka: 313259147
tísňová linka: 156 ( i z mobilu )
mobil: 602 394 543 
Email: mep@murako.cz
 

Vážená občané,

s účinností od 1. 10. 2016 nabývají účinnost ustanovení zákona č. 204/2015 Sb., kterými se do našeho právního řádu zavádí centrální evidence přestupků.

Evidenci přestupků povede Rejstřík trestů, který bude spravovat informační systém evidence přestupků (ISEP). Oprávněné správní orgány potom budou do tohoto systému mít za povinnost ukládat údaje vymezená v ustanovení § 16i z. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění účinném od 1. 10. 2016.

Dovolte mi níže shrnout některé skutečnosti, které nová právní úprava do praxe zavede se zaměřením na činnost obecních a městských policí.

Systém evidence přestupků:

Evidence přestupků je založena na dvou základních procesech:                                                                 1. záznam do evidence přestupků a případné změny záznamu,                                                         2. žádosti o informace z evidence přestupků.

K těmto procesům se vážou různá oprávnění orgánů veřejné moci. Provádět záznam je oprávněn správní orgán, který o přestupku rozhodl v posledním stupni řízení, v případě uložení blokové pokuty uložené městskou nebo obecní policií pak záznam provede příslušný obecní úřad. U městských policií statutárních měst si policie záznam provádí sama. Stejně tak provádí sama zápis Policie ČR, popř. Vojenská policie (§ 88 přestupkového zákona). V případě žádostí o informace je oprávnění stanoveno ve více předpisech a může je využívat podstatně širší množství oprávněných OVM.

Opis z evidence přestupků je dle zákona veřejnou listinou a slouží výhradně po potřeby příslušného oprávněného orgánu veřejné moci. Z evidence se nebudou vydávat výpisy fyzickým osobám tak, jak je zvykem u rejstříku trestů.

Do evidence přestupků budou vkládány záznamy o pravomocných rozhodnutích, kterými byla vyslovena vina a o kterých tak stanoví zvláštní zákon. Dále se do evidence přestupků budou zapisovat rozhodnutí o jednáních, které mají znaky přestupku, který se do evidence zapisuje a rozhodnutí je vydáno dle zvláštních právních předpisů.

Rozsah evidovaných přestupků odpovídá:                                                                                          • přestupkům, za jejichž opakované spáchání bude moci být uložena vyšší sankce,                            • přestupkům, které je nutno evidovat pro posuzování spolehlivosti ve zvláštních zákonech.

Rozsah tedy odpovídá cílům, které si evidence přestupků klade:                                                     

1. zavedení přísnější postihu recidivy vybraných závažnějších druhů přestupků (proti majetku, občanskému soužití a proti veřejnému pořádku) – tj. posuzování přestupkové recidivy.

Tento cíl sleduje evidence přestupků u těchto druhů přestupků dle přestupkového zákona (§ 91):                  § proti veřejnému pořádku podle § 47 odst. 1,                                                                                  § proti občanskému soužití podle § 49,                                                                                          § a proti majetku podle § 50.

2. dalším cílem je zavedení evidence přestupků relevantních z hlediska posuzování přestupkové spolehlivosti – tj. posuzování přestupkové spolehlivosti pro jiná řízení.

Tento cíl se sleduje u evidence přestupků u těchto druhů dle přestupkového zákona (§ 91):

          • na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30,                                       • na úseku zemědělství a myslivosti podle § 35 odst. 1 písm. c) a f),                                                 • na úseku obrany České republiky podle § 43,                                                                                                                                                                                                                    Dle zvláštních zákonů                                                                                                                                                             • zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění     pozdějších předpisů,                                                                                                                               • zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,                                                 • zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů,                                                                                                                               • zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.

Zde není povinnost opatřit si opis z evidence jako obligatorní podklad pro rozhodnutí, ale samozřejmě je možné si jej vyžádat fakultativně. Tento cíl nesleduje vyšší sankce ani recidivu. 

 

 

 

Základní činnost městské policie ( § 2 zák.č. 553/1991 Sb.)
Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona:
       a)     přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
       b)    dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
       c)     dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
  d) podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu  na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,                                    e)  podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení, 
        f)     podílí se na prevenci kriminality v obci,
       g)    provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
       h)     odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
      i)   poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“) na požádání údaje o obecní policii.
 
S čím se může občan na strážníka obrátit
 
Každý občan má právo se obracet na strážníky se žádostí o pomoc.  Strážník je povinen poskytnout pomoc v rozsahu svých oprávnění a povinností podle tohoto nebo zvláštního zákona  každému, kdo o ni požádá - § 6 odst.(3) zák. 553/1991 Sb.

Strážník je oprávněn:
 • požadovat potřebná vysvětlení
 • požadovat prokázání totožnosti
 • předvést osobu
 • odebrat zbraň
 • zakázat vstup na určené místo
 • otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
 • odejmout věc
 • vstupovat do živnostenských provozoven
 • zabezpečovat dopravu osob do  zdravotnického zařízení nebo do záchytné stanice
 • použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla
 • použít donucovacích prostředků, psa a služební zbraň


Nebuďme lhostejní, když někdo " ruší noční klid, maluje po fasádách domů, ničí veřejnou zeleň, zcizuje jiným, vylepuje plakáty mimo vyhrazená místa, převrací odpadkové koše, rozbíjí zastávky MHD, poškozuje telefonní automaty atd.

Jste-li u toho - volejte ihned na tísňové číslo 156 !

Hovor je zdarma a volat můžete po celých 24 hodin. Čím dříve zavoláte, tím rychleji může hlídka městské policie dopadnout viníky, kteří si neváží majetku a života druhých. Přispějte i vy sami k tomu, aby byl v našem městě klid, pořádek a bezpečí. Městská policie má zájem na vytvoření bezpečného a klidného prostředí pro každého obyvatele města a na tom, aby žádný pachatel přestupku nebo trestného činu nezůstal bez postihu.

 

Etický kodex

Koncepce městské policie