Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Městská policie Rakovník

Adresa
Husovo náměstí 27
269 18 Rakovník
 
Kontaktní údaje
pevná linka:
tísňová linka: 156 ( i z mobilu )
mobil: 602 394 543 
Email: mep@murako.cz

 

Základní činnost městské policie ( § 2 zák.č. 553/1991 Sb.)
Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona:
a)     přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
b)    dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
c)     dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
d)   podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
e)   podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
f)     podílí se na prevenci kriminality v obci,
g)    provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
h)     odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
i)      poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“) na požádání údaje o obecní policii.
 
S čím se může občan na strážníka obrátit
 
Každý občan má právo se obracet na strážníky se žádostí o pomoc.  Strážník je povinen poskytnout pomoc v rozsahu svých oprávnění a povinností podle tohoto nebo zvláštního zákona  každému, kdo o ni požádá - § 6 odst.(3) zák. 553/1991 Sb.

Strážník je oprávněn:
 • požadovat potřebná vysvětlení
 • požadovat prokázání totožnosti
 • předvést osobu
 • odebrat zbraň
 • zakázat vstup na určené místo
 • otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
 • odejmout věc
 • vstupovat do živnostenských provozoven
 • zabezpečovat dopravu osob do  zdravotnického zařízení nebo do záchytné stanice
 • použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla
 • použít donucovacích prostředků, psa a služební zbraň


Nebuďme lhostejní, když někdo " ruší noční klid, maluje po fasádách domů, ničí veřejnou zeleň, zcizuje jiným, vylepuje plakáty mimo vyhrazená místa, převrací odpadkové koše, rozbíjí zastávky MHD, poškozuje telefonní automaty atd.

Jste-li u toho - volejte ihned na tísňové číslo 156 !

Hovor je zdarma a volat můžete po celých 24 hodin. Čím dříve zavoláte, tím rychleji může hlídka městské policie dopadnout viníky, kteří si neváží majetku a života druhých. Přispějte i vy sami k tomu, aby byl v našem městě klid, pořádek a bezpečí. Městská policie má zájem na vytvoření bezpečného a klidného prostředí pro každého obyvatele města a na tom, aby žádný pachatel přestupku nebo trestného činu nezůstal bez postihu.

 

Etický kodex

Koncepce městské policie